คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้น ศาลปกครองจะรับคดีไว้พิจารณาก็เฉพาะคดีที่อยู่ใน เขตอำนาจของศาลปกครองตามประเภทคดีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เท่านั้น

นับแต่วันที่ 9 มีนาคม 2544 ซึ่งเป็นวันที่ศาลปกครองกลางเปิดทำการ มีคดีที่ฟ้องต่อ ศาลปกครองกลางเป็นจำนวนมาก ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง ประเภทคดีที่ศาลปกครองกลางได้รับไว้ พิจารณา

1. คดีเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

1.1 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า ออกคำสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1.2 กำนันฟ้องนายอำเภอว่าออกคำสั่งพักหน้าที่ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1.3 ผู้ขอต่อทะเบียนรถยนต์ฟ้องกรมการขนส่งทางบกว่ากระทำละเมิดจากการ ส่งมอบป้ายภาษีรถยนต์ ปี 2544 ให้แก่ผู้ฟ้องคดีล่าช้าเกินสมควร
1.4 ผู้ยื่นคำขอมีสัญชาติไทยฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าปฏิบัติหน้าที่ ล่าช้าเกินสมควรในการพิจารณาคำขอมีสัญชาติไทยของตน

2. คดีเกี่ยวกับการพัสดุ สัญญาทางปกครอง

2.1 ผู้เสนอราคาในการจัดซื้อรถยนต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟ้องสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติว่าออกคำสั่งอนุมัติจัดซื้อรถยนต์ปฏิบัติการ ตรวจเก็บกู้วัตถุ ระเบิดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2.2 ผู้รับจ้างงานก่อสร้างฟ้องเทศบาลตำบลในฐานะผู้ว่าจ้างว่าปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิน สมควรในการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างสะพานทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม คลองวัดอุบลและคลองตัน
2.3 ข้าราชการที่ลาศึกษาต่อฟ้องกรมว่าพิจารณาคำขอชดใช้ทุนการลาศึกษาต่อของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2.4 ผู้รับจ้างงานก่อสร้างฟ้องกรมการแพทย์ในฐานะผู้ว่าจ้างให้ชดใช้ค่าเสียหายกรณีตรวจรับงานจ้างล่าช้าเกินสมควร
2.5 ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานฟ้องคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลว่าออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารมาวางเป็นประกันหนี้ค่าปรับที่ผู้ ฟ้องคดีค้างชำระตามสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2.6 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและโครงการสื่อสันติภาพฟ้ององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยว่าออกคำสั่งอนุมัติให้ยูบีซีขึ้นค่าบริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็น สมาชิกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

3. คดีเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและเหตุเดือดร้อนรำคาญ

3.1 เทศบาลเมืองละเลยต่อหน้าที่ปล่อยให้มีการประกอบกิจการอู่เคาะพ่นสีรถยนอันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ฟ้องคดีและประชาชนในบริเวณใกล้เคียง
3.2 องค์การบริหารส่วนตำบลออกคำสั่งอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
3.3 ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการซ่อมแซมปรับปรุงถังแก๊สฟ้องจังหวัดสมุทรปราการ ว่าละเลยต่อหน้าที่ไม่ระงับการกระทำของผู้ประกอบการที่ปล่อย กลิ่นแก๊ส ออกจากโรงงานและกระจายไปบริเวณใกล้เคียงสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ฟ้องคดี
3.4 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มีมติไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

4. คดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และการประกอบวิชาชีพ

4.1 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติจ่ายเงินบำนาญล่าช้าเกินสมควร
4.2 ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการฟ้องสถาบันเทคโนโลยีว่า กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีไม่เรียกผู้ฟ้องคดีบรรจุเข้ารับราชการ
4.3 ผู้ถูกลงโทษทางวินัยฟ้องสำนักงานอัยการสูงสุดว่าออกคำสั่งลงโทษทางวินัยให้ออกจากราชการ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4.4 ผู้ขอกลับเข้ารับราชการฟ้องมหาวิทยาลัยว่าออกคำสั่งไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4.5 ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีงดเบิกค่าเช่าบ้านและให้คืนเงินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4.6 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสาขาโดยไม่ชอบด้วย กฎหมาย
4.7 กองบัญชาการตำรวจภูธร ออกคำสั่งลงโทษทางวินัย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4.8 กรมสามัญศึกษาออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4.9 ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4.10 สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกคำสั่งถอดยศ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4.11 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร คัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ-คณะกรรมการอาหารและยา
และตำแหน่งรองอธิบดีกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4.12 คณะกรรมการข้าราชการครูออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4.13 กระทรวงศึกษาธิการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4.14 มหาวิทยาลัยจ่ายเงินเดือนตกเบิกล่าช้าเกินสมควร
4.15 ผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีฟ้องสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าออกคำสั่งพักใบอนุญาตผู้สอบบัญชีของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ชอบด้วย กฎหมาย

5. คดีเกี่ยวกับที่ดิน

5.1 สำนักงานที่ดินจังหวัดออก น.ส.ล. ทับที่ดินของผู้ฟ้องคดี
5.2 ธนารักษ์จังหวัดขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุทับที่ดินของผู้ฟ้องคดี
5.3 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดละเลยต่อหน้าที่ในการพิจารณาคำขอรับมรดกการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
5.4 สำนักงานที่ดินจังหวัดละเลยต่อหน้าที่ในการพิจารณาคำขอออกโฉนดที่ดิน
5.5 นิคมสร้างตนเองจังหวัดและกรมประชาสงเคราะห์ละเลยต่อหน้าที่ไม่พิจารณาคำขอ เพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ
5.6 นายอำเภอละเลยต่อหน้าที่ปล่อยให้มีการรุกล้ำทางสาธารณประโยชน์ และออกโฉนดในที่ดินสาธารณะ

6. คดีเกี่ยวกับการเวนคืนและการกระทำละเมิด

6.1 กรมการศึกษานอกโรงเรียนออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
6.2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจ่ายค่าทดแทนการเวนคืนที่ดิน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
6.3 ฟ้องสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่ากระทำละเมิด โดยละเลยต่อหน้าที่ไม่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการเก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสีและการจัดการกากกัมมันตรังสี
ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชน
6.4 เทศบาลนครดำเนินการถมที่ดิน ตอกเสาเข็ม สร้างเขื่อน และสร้างทางริมฝั่งแม่น้ำปิงตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ำปิงด้านตะวันออก ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดี

7. คดีเกี่ยวกับกิจการคมนาคม โทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

7.1 ผู้สมัครเป็นกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติฟ้องขอให้เพิกถอนผลการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ เพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการกิจการโทร คมนาคมแห่งชาติของคณะกรรมการสรรหากิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
7.2 ผู้ได้รับอนุญาตให้เดินรถสาย 478 นครปฐม-บ้านแพ้ว ฟ้องกรมการขนส่ง ทางบกว่ากำหนดเส้นทางเดินรถโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
7.3 ประชาชนที่มีบ้านพักในหมู่บ้านจัดสรรฟ้องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าในการติดตั้งไฟฟ้าถาวรในหมู่บ้านจัดสรร
7.4 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) ฟ้องขอให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการสรรหากรรมการ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติที่คัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แห่งชาติต่อวุฒิสภา

 

ที่มา : สำนักงานศาลปกครอง

170 ตอบกลับไปที่ “คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง”

  1. Modular Kitchens have changed the idea of kitchen nowadays since it has provided household females with a comfortable yet an elegant place through which they may devote their quality time and space.

ใส่ความเห็น