ควบคุมอาคาร : ฟ้องขอให้ดําเนินการรื้อถอนอาคารที่ต่อเติมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เรื่อง ควบคุมอาคาร : ฟ้องขอให้ดําเนินการรื้อถอนอาคารที่ต่อเติมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๕๐)

มิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามท่กฎหมายกำหนด

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๔/๒๕๕๗
ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีและสิบตรี ว. เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่
๖๑๐๑๖ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีเขตติดต่อกับที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๖๑๐๑๕ ซึ่งเดิมเป็นกรรมสิทธิ์ของนางสาว จ. มีสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านสองชั้น เลขที่ ๑๒๔/๔๒
ซึ่งปลูกชิดแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีด้านทิศเหนือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ฟ้องคดี
และไม่ได้เว้นระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไว้ ๕๐ เซนติเมตร จึงเป็นการขัดต่อกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่
๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดี (นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี) และได้ติดตาม
การดําเนินการกรณีดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดีเป็นระยะ แต่จนถึงปัจจุบันเป็นเวลานานมากกว่าสองปีแล้ว
อาคารพิพาทยังคงสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ฟ้องคดีอยู่ จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ใช้อํานาจตามที่ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ในการดําเนินการให้เจ้าของอาคารที่พิพาทรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างขัดต่อกฎหมาย
หรือผู้ถูกฟ้องคดีเข้าดําเนินการเองภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อาคาร
พิพาทดังกล่าว เป็นการก่อสร้างต่อเติมจากบ้านเลขที่ ๑๒๔/๔๒ ที่ปลูกสร้างอยู่แต่เดิม
ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๑๐๑๕ ของนางสาว ด. และนางสาว จ. โดยกั้นฝาผนังและก่อสร้างต่อเติม
เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งบนที่ดินเนื้อที่ ๑๐ ตารางวาที่แบ่งแยกกรรมสิทธิ์จากที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่
๖๑๐๑๕ ซึ่งผู้ร้องสอดรับโอนจากนางสาว จ. ภายหลังจากได้รับทราบว่าผู้ร้องสอดได้ก่อสร้างต่อเติม
อาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวจากการร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่
๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มอบหมายให้นายตรวจประจําเขตไปดําเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและได้รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่า อาคารเลขที่ ๑๒๔/๔๒ ก่อสร้างชิดเขตที่ดินของ
ผู้ฟ้องคดีจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนและเจ้าของอาคารรับว่าจะรื้อถอนภายใน ๗ วัน ต่อมา
เมื่อปรากฏว่าเจ้าของอาคารมิได้ทําการรื้อถอนหรือแก้ไขอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดี
ก็ได้ใช้อํานาจตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับ
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว มีคําสั่งลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐
ให้เจ้าของบ้านเลขที่ ๑๒๔/๔๒ ระงับการก่อสร้างและให้รื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาต และแก้ไขให้ถูกต้องโดยให้เว้นระยะด้านข้าง ๐.๕๐ เมตร ตลอดแนวให้เสร็จสิ้นภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง ต่อมา เมื่อทราบว่าผู้ร้องสอดได้ขอกําหนดหมายเลขประจําบ้านใหม่เป็นบ้านเลขที่ ๑๒๔/๔๓ แยกต่างหากจากบ้านเลขที่ ๑๒๔/๔๒ ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้มีคําสั่งใหม่
ถึงผู้ร้องสอดในฐานะเจ้าของอาคารเลขที่ ๑๒๔/๔๓ ที่มีการก่อสร้างต่อเติมอาคาร
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามคําสั่งลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ห้ามมิให้ผู้ร้องสอดหรือบุคคลใด
ใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคารและให้รื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่ชอบ
ออกให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยให้เว้นระยะด้านข้าง ๐.๕๐ เมตร ตลอดแนว ให้เสร็จสิ้นภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าผู้ร้องสอดมิได้อุทธรณ์
คําสั่งดังกล่าวและมิได้ปฏิบัติตามคําสั่งแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแจ้งความดําเนินคดีกับ
ผู้ร้องสอดในข้อหาก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีได้ยื่นฟ้องผู้ร้องสอดต่อศาลจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อมา
ศาลจังหวัดนนทบุรีมีคําพิพากษาเป็นคดีอาญาคดีหมายเลขแดงที่ อ.๔๑๔๗/๒๕๕๒ เมื่อวันที่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ว่า จําเลย (ผู้ร้องสอด) มีความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๔๒ และมาตรา ๖๖ ทวิ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้ลงโทษปรับจําเลยรวมเป็นเงิน
๗,๗๔๐ บาท นอกจากนี้ ในระหว่างดําเนินคดีอาญากับผู้ร้องสอดดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคําสั่ง
ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ถึงผู้ร้องสอดอีก ๔ ฉบับ ให้ผู้ร้องสอดระงับการดัดแปลงอาคาร
ห้ามมิให้ผู้ร้องสอดหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคารหรือบริเวณของอาคารเลขที่
๑๒๔/๔๒ และเลขที่ ๑๒๔/๔๓ ให้รื้อถอนอาคารเลขที่ ๑๒๔/๔๒ และเลขที่ ๑๒๔/๔๓
โดยกําหนดรายละเอียดให้แก้ไขอาคารโดยรอบทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านข้างและด้านหลัง และแก้ไข
ระยะห่างเขตที่ดินของผู้อื่นอย่างน้อย ๐.๕๐ เมตร กรณีเป็นผนังทึบ หรือให้ห่าง ๒ เมตร กรณีเป็น
ผนังช่องเปิด ช่องแสง ตามข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง และให้
ดําเนินการแก้ไขและให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร ทั้งนี้ อาคารพิพาทดังกล่าวได้ถูกฟ้อง
เป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองชั้นต้นอีกคดีหนึ่ง คือ คดีหมายเลขดําที่ ๓๙๐/๒๕๕๒ หมายเลขแดงที่
๑๕๐๓/๒๕๕๓ ซึ่งมีคู่กรณีทุกฝ่ายร่วมกันตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของศาลพบว่าผู้ร้องสอด
ได้ดําเนินการรื้อถอนอาคารส่วนที่ก่อสร้างโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายและแก้ไขผนังอาคาร
บ้านเลขที่ ๑๒๔/๔๓ ด้านข้างที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีและด้านหลังที่ติดกับบ้านของผู้ฟ้องคดี
ให้เป็นผนังทึบและเว้นระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตรแล้ว
จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ประกอบกับพยานเอกสารต่างๆ และภาพถ่ายอาคารพิพาทที่คู่กรณีเสนอ
ต่อศาล กรณีจึงเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ครบถ้วนถูกต้องตามที่พระราชบัญญัติดังกล่าวกําหนดแล้ว และผู้ร้องสอด
ก็ได้ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีโดยได้รื้อถอนอาคารส่วนที่ก่อสร้างต่อเติมโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายและได้แก้ไขให้ถูกต้องตามที่ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าวกําหนดแล้วเช่นกัน
ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ร้องสอดยังมิได้ดําเนินการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง
อาคารให้ถูกต้องนั้น เห็นว่า เมื่อผู้ร้องสอดได้ดําเนินการตามคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี โดยดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารส่วนที่ก่อสร้างต่อเติมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายดังกล่าวข้างต้นกําหนดโดยชอบแล้ว ผู้ร้องสอดจึงไม่จําต้องขออนุญาต
ก่อสร้างดัดแปลงอาคารจากผู้ถูกฟ้องคดีอีกแต่อย่างใด ตามมาตรา ๔๑ แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์เกี่ยวกับการที่ผู้ร้องสอดได้ก่อสร้างรั้วอิฐบล็อกสูงประมาณ
๓ เมตร ติดแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยกล่าวอ้างว่าไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างและการก่อสร้าง
ไม่ชอบด้วย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ น้ัน เห็นว่า เป็นข้อเท็จจริงที่มิได้ว่ากล่าว
กันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้นและเป็นประเด็นที่อ้างขึ้นใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับฟ้องเดิม
ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่จําต้องวินิจฉัย กรณีจึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนดให้ต้องปฏิบัติโดยชอบแล้ว มิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่
กฎหมายกําหนดแต่อย่างใด ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
ที่มา : สํานักประธานศาลปกครองสูงสุด

1,519 ตอบกลับไปที่ “ควบคุมอาคาร : ฟ้องขอให้ดําเนินการรื้อถอนอาคารที่ต่อเติมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย”

 1. Thank you, I have just been searching for info about this subject for a long time and yours is the greatest I’ve found out so far. However, what about the bottom line? Are you positive concerning the supply?

 2. As an example, it’d be suitable to utilize strict ideals in occasions of joy along with in situations of despair. Private beliefs formulated early in lifestyle maybe resilient to improve. However, personal values aren’t worldwide; oneis genes, household, nation and old environment help ascertain oneis private values. Personal values of additional individuals is self-respect of the other individual.
  php homework help

 3. Good day! I know this is kind of off topic but
  I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?

  I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?
  Thanks a lot!

 4. Retain a tile company that has a reasonable cost, has superior feedback from recommendations and presents himself in an expert fashion. We’re able to actually use your aid! Apple iOS? No How exactly to put a to the notification center in iOS parenting? No how to get a baby to laugh Xbox? No Ways to get downloadable activities in the history while Xbox is off Relationships? No how to have an open relationship Please tell us all you find out about Inform us everything you know here. Methods Please be as detailed as you can in your description. We will care for it. Don’t state: Eat more fats. Try coconut oil, butter, avocado, and mayonnaise. Tips It truly is more straightforward to wait and order the tile after you get an appraisal in the installer, who will more effectively forecast the total amount of waste that’ll derive from reducing tile. Often when you purchase extra tile that has been stated in another group, the color doesn’t quite match.
  essay writer account