ควบคุมอาคาร : ฟ้องขอให้เพิกถอนคําสั่งให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ว่างระหว่าง ตึกแถว

เรื่อง ควบคุมอาคาร : ฟ้องขอให้เพิกถอนคําสั่งให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ว่างระหว่าง
ตึกแถว (พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๔๒
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๗
วรรคหนึ่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๓๔ วรรคสาม และวรรคห้า)

เป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๖/๒๕๕๗
ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ติดตั้งโครงเหล็กพร้อมหลังคาเหล็กรีดและผนังแผง
ลวดตาข่ายโครงคร่าวเหล็กเลื่อนได้ในที่ว่างที่ติดกับตึกแถวของผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
(นายกเทศมนตรีตําบลตากฟ้า) ได้ออกคําสั่งลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอน
สิ่งก่อสร้างดังกล่าวให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีก่อสร้างต่อเติม
อาคารโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเป็นการกระทําที่ไม่สามารถแก้ไข
เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าว ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
(คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด
นครสวรรค์) และต่อมาวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ได้รับหนังสือแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคําวินิจฉัย
อุทธรณ์ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ให้ยืนตามคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คําสั่ง
และคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่งและ
คําวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ติดตั้งโครงเหล็กพร้อม
หลังคาเหล็กรีดตลอดแนวความลึกของอาคารและผนังแผงลวดตาข่ายโครงคร่าวเหล็กเลื่อนปิดกั้นได้
ในบริเวณที่ว่างที่ติดกับตึกแถวคูหาของผู้ฟ้องคดีกับอาคารตึกแถวอีกฟากหนึ่ง จึงมีลักษณะเป็นสิ่งที่
สร้างขึ้นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และโดยที่การกระทําดังกล่าวเป็นการต่อเติม หรือ
ขยายส่วนด้านข้างอาคารตึกแถว อันอยู่ในความหมายของคําว่า “อาคาร” และ คําว่า “ดัดแปลง”
ตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แม้ส่วนที่สร้างขึ้นหรือดัดแปลงทั้งหมด
จะมีน้ําหนักมวลรวมไม่เกินร้อยละสิบของน้ําหนักโครงสร้างอาคารเดิมก็ตาม แต่ก็เป็นกรณี
การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดในบริเวณที่ว่างระหว่างตึกแถว ซึ่งข้อ ๓๔ วรรคสาม
และวรรคห้า ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในมาตรา ๘
แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนดให้ต้องมีการเว้นว่างไว้ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร
และห้ามไม่ให้มีการก่อสร้างอาคาร รั้ว กําแพง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใด หรือจัดให้เป็น
บ่อน้ํา สระว่ายน้ํา ที่พักมูลฝอย หรือที่พักรวมมูลฝอยไม่ได้ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งคุ้มครองประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนทั้งในด้านการป้องกันอัคคีภัย
การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
เป็นสําคัญ ดังนั้น การกระทําของผู้ฟ้องคดีจึงขัดต่อบทบัญญัติของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงไม่อาจพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างได้ แต่หากจะพิจารณาให้ได้รับอนุญาต
ก็มีผลเป็นเพียงข้อยกเว้นของกฎหมายซึ่งเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะต้องใช้อย่าง
เคร่งครัดโดยมิให้ขัดต่อกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดในบริเวณที่ว่างดังกล่าว
โดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายและไม่ได้ขออนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามกฎหมาย รวมทั้งการก่อสร้างใดๆ ที่ปิดกั้นช่องว่างระหว่างตึกแถวย่อมเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่า
เมื่อเกิดอัคคีภัยจะเกิดความไม่สะดวกในการระงับอัคคีภัยอันเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน และข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารดังกล่าวระหว่างตึกแถว
จึงเป็นการก่อสร้างปิดกั้นช่องว่างระหว่างตึกแถวอันเป็นพื้นที่สาธารณะโดยใช้เป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยปริยาย
กรณีจึงเห็นได้ว่าไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมายได้ นอกจากรื้อถอน
ออกไปเท่านั้น ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอํานาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
ที่จะออกคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งก่อสร้างดังกล่าวออกไปจากบริเวณที่นั้นได้ และโดยที่ พ.ร.บ.
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มีความหมายว่า เป็นกรณีที่
คู่กรณีมีสิทธิตามกฎหมายในการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดอยู่แล้ว และคําสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นอาจกระทบต่อสิทธิดังกล่าวนั้น แต่กรณีนี้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิตามกฎหมายอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะมีคําสั่งแต่อย่างใด เนื่องจากมีกฎหมายห้ามไม่ให้ผู้ใดก่อสร้างอาคาร รั้ว กําแพง หรือ
สิ่งก่อสร้างอื่นใด ในที่ว่างระหว่างตึกแถว ตามข้อ ๓๔ วรรคห้า ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามของ
กฎหมายดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง อีกทั้งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจ
อ้างสิทธิโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบที่จะออกคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารได้โดยไม่จําต้อง
ให้ผู้ฟ้องคดีได้มีโอกาสทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนก่อน
ออกคําสั่งดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ระบุไว้ในคําสั่งให้รื้อถอนอาคารดังกล่าวว่า
ผู้ฟ้องคดีทําการต่อเติมโครงเหล็กพร้อมมุงหลังคาเหล็กรีดตลอดแนวความลึกของอาคารและติดตั้ง
ผนังแผงลวดตาข่ายโครงคร่าวเหล็กเลื่อนได้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเป็น
การกระทําที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘
แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงเห็นได้ว่า คําสั่งดังกล่าวเป็นคําสั่งทางปกครองที่ได้จัดให้
มีเหตุผล ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น คําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนโครงเหล็กพร้อมหลังคาเหล็กรีดและผนังแผงลวดตาข่าย
โครงคร่าวเหล็กเลื่อนได้ที่ผู้ฟ้องคดีต่อเติมเข้าไปในที่ว่างระหว่างตึกแถว และคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ให้ยืนตามคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคําสั่ง
ที่ชอบด้วยกฎหมาย
ที่มา : สํานักประธานศาลปกครองสูงสุด

315 ตอบกลับไปที่ “ควบคุมอาคาร : ฟ้องขอให้เพิกถอนคําสั่งให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ว่างระหว่าง ตึกแถว”

 1. Attractive section of content. I just stumbled upon your
  website and in accession capital to assert that I acquire in fact
  enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I
  achievement you access consistently fast.

 2. With havin so much written content do you ever
  run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has
  a lot of unique content I’ve either authored myself or outsourced but it seems a lot
  of it is popping it up all over the web without my permission. Do
  you know any methods to help protect against content from being stolen? I’d truly appreciate it.

 3. Wonderful items from you, man. I have take note your stuff previous to and
  you’re simply too magnificent. I actually like what you’ve bought here, certainly like what you’re saying and the best way wherein you assert it.
  You’re making it entertaining and you continue to take care of to stay it sensible.
  I can not wait to read much more from you. This is actually a terrific web
  site.

 4. Fantastic blog! Do you have any hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything.
  Would you suggest starting with a free platform like
  Wordpress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m
  totally confused .. Any tips? Many thanks!

 5. Hiya very cool website!! Man .. Excellent .. Wonderful ..
  I will bookmark your blog and take the feeds additionally?
  I’m satisfied to search out so many helpful information here within the publish,
  we need develop extra strategies in this regard, thank you for sharing.

  . . . . .

 6. Just want to say your article is as astounding. The clearness in your post is simply cool and i could assume you are an expert on this subject.
  Well with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

 7. First off I would like to say wonderful blog! I had a quick question that
  I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts
  before writing. I’ve had a hard time clearing my mind in getting my ideas
  out. I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes
  are generally lost just trying to figure out how to
  begin. Any ideas or tips? Many thanks!

ใส่ความเห็น