ความคืบหน้า 1 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81

 news1_Page_1

ข่าวกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 221/2558

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม (14 กรกฎาคม 2558)
2. เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง วงเงินลงทุนรวม 55,620 ล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ
สาระสำคัญของเรื่อง
คค. รายงานว่า
1. เหตุผลความจำเป็นของโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสูงรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสู่จังหวัดทางภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศ โดยช่วยแบ่งเบาการจราจรของทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) และทางหลวงหมายเลข338 (ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) ที่ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรสูงและมีปัญหาการจราจรติดขัดมาก
รวมทั้งยังเป็นทางหลวงพิเศษเส้นสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในการเชื่อมโยงฐานการผลิตของประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ซึ่งปัจจุบันกำหนดแผนที่จะดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายเพื่อเป็นประตูการค้าที่สำคัญแห่งใหม่ในอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่
พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้ในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระหว่างทะเลอันดามันและทะเลจีนใต้ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเส้นทางขนส่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค
2. แนวเส้นทางและความพร้อมของโครงการ เป็นทางแนวใหม่ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษขนาด 4-6 ช่องจราจร ระยะทางรวม 96 กิโลเมตร มีแนวเส้นทางจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มุ่งไปทางทิศตะวันตก
ผ่านพื้นที่อำเภอนครชัยศรี และอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จนสิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงหมายเลข 324 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยช่วงบางใหญ่ – นครปฐม กรมทางหลวงออกแบบเป็นทางหลวงพิเศษขนาด 6 ช่องจราจร ส่วนช่วงนครปฐม – กาญจนบุรี ออกแบบเป็นทางหลวงพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร รวมทั้งกรมทางหลวงได้ออกแบบให้มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ มีด่านเก็บค่าผ่านทาง
ระบบปิด (คิดตามระยะทาง) 8 แห่ง ทางแยกต่างระดับ 8 แห่ง สถานีบริการทางหลวง (Service Area) 2 แห่งและที่พักริมทางหลวง (Rest Area) อีก 1 แห่ง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีความพร้อมในการดำเนินงาน
โดยได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วในปี 2541 (ช่วงบางใหญ่ – บ้านโป่ง) และปี 2546 (ช่วงบ้านโป่ง – กาญจนบุรี) อีกทั้งกรมทางหลวงได้สำรวจและออกแบบรายละเอียด
โครงการเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี พ.ศ. 2556 ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2556

Cr.กระทรวงคมนาคม