งานทะเบียน : การจดทะเบียนรายการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

เรื่อง งานทะเบียน : การจดทะเบียนรายการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
(พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๒ วรรคสอง มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๘
วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๓
ข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง)

เป็นการกระทําโดยชอบด้วยกฎหมาย

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๐/๒๕๕๗
ผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด พ. มีอายุการจ้าง
กําหนดเวลาไว้ ๒ ปี ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดี (กรมที่ดิน)
โดยเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย ได้บันทึกการจดทะเบียนรายการ
เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าว ความว่า “นิติบุคคลอาคารชุด พ. ได้เรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญเจ้าของร่วม ค รั้งที่ ๓/๒๕๔๘ เมื่อ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๘
มีผู้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นอัตราส่วน ๒๗,๓๖๑ จากอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด ๓๐๙,๕๙๒ คิดเป็น
๘.๘๔ เปอร์เซ็นต์ จึงไม่ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับและ พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงได้นัด
ประชุมใหม่ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดคิดเป็นอัตราส่วน
๗๔,๖๘๒ คิดเป็น ๒๔.๑๒ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตําแหน่ง
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดด้วยคะแนนเสียง ๖๓,๙๔๗ คะแนน และแต่งตั้งบริษัท ป. (โดยนาย พ.
ผู้ดําเนินการแทนนิติบุคคล) เป็นผู้จัดการนิติบุคคลแทนด้วยคะแนนเสียง ๓๕,๔๑๒ คะแนน
ซึ่งบริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคลได้ปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ (๒) แห่ง พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว”
อันเป็นการสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า
การหมายเหตุการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดี
จึงขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริง
รับฟังได้ว่า บริษัท ป. ในฐานะผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด พ. ได้มีหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย เพื่อขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
ดังกล่าว และได้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ หนังสือของบริษัท ป. ลงวันที่
๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ ซึ่งแต่งตั้งนาย พ. เป็นผู้ดําเนินการแทนนิติบุคคล ในฐานะผู้จัดการนิติบุคคล
อาคารชุด พ. หนังสือลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ เชิญเจ้าของร่วมเข้าประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๔๘
(ครั้งที่ ๑) ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ หนังสือลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ เชิญเจ้าของร่วม
เข้าประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ (ครั้งที่ ๒) ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ ใบรับฝากรวม
ของไปรษณีย์ ซึ่งเป็นหลักฐานการส่งหนังสือเรียกประชุมเจ้าของร่วม และสําเนาบันทึกรายงาน
การประชุมใหญ่วิสามัญของเจ้าของร่วมครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ (ครั้งที่ ๒) ที่เจ้าของร่วมมีมติเกี่ยวกับการ
แต่งตั้งผู้จัดการขึ้นใหม่ เห็นว่า เมื่อในการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ ได้มีการแจ้งให้เจ้าของร่วมทุกคนได้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามหนังสือเชิญประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่
๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ และหนังสือเชิญประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ ซึ่งปรากฏ
หลักฐานการส่งเป็นใบรับฝากรวมของไปรษณีย์ สาขาบางอ้อ แล้ว และข้อบังคับของนิติบุคคล
อาคารชุดดังกล่าวมิได้กําหนดให้ต้องส่งหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับและมิได้
กําหนดให้เจ้าของร่วมต้องรับทราบก่อนจึงจะทําการประชุมได้ หากแต่เพียงกําหนดให้แจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรไปยังเจ้าของร่วมทุกคนตามสถานที่อยู่จริงเท่านั้น ส่วนกรณีต้องแจ้งก่อนวันนัด
ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า ๗ วัน ตามข้อ ๓๑ ของข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าวนั้น
เป็นเพียงข้อบังคับเพื่อแจ้งเจ้าของร่วมให้รับทราบว่าจะมีการประชุมใหญ่เพื่อมีมติเท่านั้น แม้จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในสํานวนคดีว่ามีการแจ้งไปยังเจ้าของร่วมก่อนวันประชุมน้อยกว่า ๗ วัน ก็ไม่มี
ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าว และบทบัญญัติใน พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
กําหนดให้การประชุมนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ประการใด เพียงแต่อาจทําให้เจ้าของร่วม
ไม่ทราบหรือมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ดังนั้น แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าการส่ง
หนังสือเรียกประชุมทั้งสองครั้งดังกล่าวจะไม่ถึงผู้รับครบถ้วนทุกรายหรือไปถึงผู้รับในภายหลัง
การประชุมก็ตาม ก็ไม่อาจถือได้ว่าไม่มีการประชุมเจ้าของร่วมตามที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์แต่ประการใด
เมื่อบทบัญญัติแห่งมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง (๒) แห่ง พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้บังคับในขณะนั้น ประกอบกับข้อ ๔๓ วรรคหนึ่ง ๔๓.๒ ของข้อบังคับของนิติบุคคล
อาคารชุด พ. ก็ได้กําหนดไว้สอดคล้องกันว่า มติที่จะถอดถอนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดนั้น
จะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด และในวรรคสอง
ได้กําหนดไว้ในกรณีที่เจ้าของร่วมมาประชุมมีจํานวนไม่พอที่จะถือเป็นเสียงข้างมากตามวรรคหนึ่งได้
ให้เรียกประชุมใหม่ภายใน ๑๕ วันนับแต่เรียกประชุมครั้งก่อน การประชุมครั้งใหม่นี้ให้ออกเสียง
ลงมติตามจํานวนคะแนนเสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุม ดังนั้น เมื่อการประชุมเพื่อมีมติถอดถอน
ผู้ฟ้องคดีจากการเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าวในครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๘
เจ้าของร่วมมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมและมีจํานวนไม่พอที่จะถือเป็นเสียงข้างมาก
คณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดจึงเรียกประชุมใหม่ในวันที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ จึงเป็นการเรียกภายในสิบห้าวันนับแต่วันเรียกประชุมครั้งก่อน (วันที่
๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๘) และในการประชุมครั้งใหม่นี้ให้ออกเสียงลงมติตามคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้เข้าร่วมประชุมโดยมิได้กําหนดว่าจะต้องมีองค์ประชุมเป็นจํานวนเท่าใด การที่
เจ้าของร่วมมาประชุมในครั้งใหม่เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ มีอัตราส่วนกรรมสิทธิ์จํานวน
๗๔,๖๘๒ คะแนน และในจํานวนนี้มีมติถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นผู้จัดการ
นิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ๖๓,๙๔๗ คะแนน และมีมติแต่งตั้งบริษัท ป.
โดยนาย พ. ผู้ดําเนินการแทนนิติบุคคล เป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด พ. แทนผู้ฟ้องคดี
ด้วยคะแนนเสียง ๓๕,๔๑๒ คะแนน จากผู้เข้าสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด ๓ ราย ที่ได้คะแนน
๑๑,๔๖๐ คะแนน และ ๑๗,๐๓๐ คะแนน ตามลําดับ จึงเป็นคะแนนเสียงข้างมากของผู้เข้าร่วม
ประชุมตามนัยมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และข้อ ๔๓ วรรคสอง ของข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด พ. การที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าการประชุมไม่ครบองค์ประชุม
เนื่องจากเป็นการประชุมใหญ่ที่ต้องมีผู้มาประชุมซึ่งมีเสียงลงคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจํานวนเสียงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ ๓๓ ของข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด
ดังกล่าวจึงฟังไม่ขึ้น
ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้เรียกผู้ฟ้องคดีไปสอบถาม
หรือแสดงข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟ้องคดีก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะหมายเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงผู้จัดการ
นิติบุคคลอาคารชุด พ. นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีโดยเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา
บางกอกน้อย เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง
บัญญัติให้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งข้อบังคับได้จดทะเบียนไว้แล้ว จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้นําไป
จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และตามข้อ ๒๗ ของระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยอาคารชุด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดให้
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการ
ประชุมเพื่อลงมติดังกล่าวว่าปฏิบัติถูกต้องตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติไว้ หรือไม่ แล้วจึงหมายเหตุการเปลี่ยนแปลง
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาบางกอกน้อย ใช้อํานาจตามกฎหมายดังกล่าว โดยมีคําสั่งรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด พ. ทําให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตําแหน่งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
ดังกล่าว จึงเป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อยู่ในบังคับจึงเป็นคู่กรณี เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือคัดค้าน
และระงับการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของผู้จัดการนิติบุคคลฉบับลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘
จึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้มีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนแล้ว ตามมาตรา ๓๐
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีจะเรียกผู้ฟ้องคดีมาให้ถ้อยคําหรือแสดง
พยานหลักฐานหรือไม่นั้นก็เป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า วิธีการประชุมเพื่อลงมติ
ดังกล่าวปฏิบัติถูกต้องตามข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด พ. และชอบด้วย พ.ร.บ. อาคารชุด
พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยเจ้าพนักงานที่ดินกรงเทพมหานคร ุ สาขาบางกอกน้อย
จดทะเบียนรายการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่พิพาท จึงเป็นการกระทําโดยชอบ
ด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด
ที่มา : สํานักประธานศาลปกครองสูงสุด

814 ตอบกลับไปที่ “งานทะเบียน : การจดทะเบียนรายการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด”

 1. Exceptional weblog below! In addition your blog alternatively a lot upwards very fast! Precisely what web host think you’re the application of? May i are having your internet marketer hyperlink with your coordinator? I need the website jam-packed as rapid . خرید اپل ایدیwhen your own ; )

 2. Hi there, Neat submit.. خرید vps There’s an problem together with your web site within web explorer, could possibly analyze that? Firefox on the other hand is the industry leader as well as a huge aspect of others will rule out your fantastic writing for this problem.

 3. Excellent submit. I was reviewing constantly this blog and i’m empowered! Handy facts in particular the last piece :) I personally handle similarly info a good deal. I’d been trying to find this kind of certain facts for some time. Thanks a lot and connected with fortune خرید سرور مجازی.

 4. I find myself that is definitely extremely substantial facts in my situation. Exactly what thankful studying your own article. On the other hand would like to comments in some prevalent issues, Your website type is best, this articles or blog posts is definitely terrific : Debbie.. خرید هاست Outstanding action, all the best

 5. Hello there pleasant web page! Male. Attractive. Awesome.. سرور مجازی فرانسه I will search for your web site in addition to grab the feeds also? I’m willing to come across numerous very helpful facts here in this upload, we’d like acquire additional approaches normally made available, appreciation for expressing.

 6. That you are actually a fantastic webmaster. The internet site running velocity is actually amazing.. سرور مجازی کانادا It seems you’re carrying out virtually any one of a kind secret. Likewise, Your subject matter are generally must-see. you must have done an exquisite task with this matter!

 7. hello there! , I like the composing thus a whole lot! amount most people stay in touch more about this page for Google? My partner and i demand an experienced on this area to resolve my challenge. May very well be that is definitely an individual! Waiting for look at you Hafez.

 8. That is certainly quite interesting, You happen to be pretty experienced tumblr. We have signed up with your current rss and stay upwards intended for seeking excess of this wonderful write-up. Furthermore, We have contributed your website at my social networking sites That is certainly quite interesting, You happen to be pretty experienced tumblr. We have signed up with your current rss and stay upwards intended for seeking excess of this wonderful write-up. Furthermore, We have contributed your website at my social networking sites

 9. I am that may be among the most significant information personally.. santoor Using this program . thankful studying ones write-up. Having said that would like to feedback upon a few frequent difficulties, The web page style is best, your articles or blog posts is really terrific : D. Exceptional hobby, all the best

 10. It will be the ideal time to generate some programs for any future and it is time to be very glad. We have master this publish in case I possibly could My spouse and i desire to give you advice couple of fascinating issues or even recommendations خرید هاست. You could possibly could possibly produce future posts in regards to this article. I must read more areas of this!

 11. I am going to straight away comprehension your current rss because i cannot in finding your current mail membership web page link or maybe e-newsletter service. Carry out you’ve got every? Be sure to allow my family understand so that I could register. Appreciate it خرید vps.

 12. Exceptional article. I used to be looking at consistently the following site and i’m impressed! Very helpful facts specially the left over part :) I actually contend with similarly info very much سرور اختصاصی. I was trying to find that specific facts to get a quite a while. Cheers and greatest involving chance.

 13. I’ll right away knowledge your own rss feed after i are not able to to discover your own e-mail membership hyperlink or maybe publication program. Conduct you might have every? I implore you to let me recognise to ensure I was able to register. Cheers.. persian setar

 14. Someone primarily create severely posts I would personally state.. خرید اپل ایدی This can be a first-time My spouse and i been to your web page and as much as at this point? We stunned while using the analysis you have made to make this particular publish incredible. Excellent method!

 15. خرید vpn پرسرعت برای کامپیوتر و موبایل

  A virtual private community (VPN) extends a personal community throughout a general public community, and allows end users to ship and acquire knowledge across shared or general public networks as if their computing units had been directly linked to th…

 16. Hey there. I ran across a person’s web site working with yahoo. That is a truly tactically created report. Let me make sure to save that accessible returning to discover more of your respective helpful facts.. vps رایگان Just submit. I’ll definitely comeback.

 17. Thanks for almost every other wonderful article. The spot otherwise may any one obtain that style of data in this an excellent way regarding crafting? I get a speech next week, and i’m with the hunt for such information handicraft.

 18. خرید اپل ایدی و ساخت apple id معتبر آمریکا

  An Apple ID is the private account you use to access Apple companies like the Application Retailer, iTunes Retailer, iCloud, iMessage, the Apple On the internet Store, FaceTime, and far more. It includes the e mail tackle and password you use to signal…

 19. خرید اپل ایدی Appreciate it a whole lot pertaining to discussing the following with us you really acknowledge what you’re really dealing with! Saved. Nicely additionally pay a visit to the web-site =). We will have got a weblink return design between you

 20. Thanks a lot quite a lot regarding revealing this specific operating united states that you identify the pain you are dealing with! Bookmarked سرور. Please on top of that go to this internet site Equals). We’ll use a website link return understanding involving people

 21. I could not depart your blog before indicating which i in fact experienced the normal info someone deliver in your family and santoor friends? Is actually just going to be once more normally to think about completely new content

 22. You actually allow it to become appear not thay hard along with your presentation however i in discovering this matter for being basically the one thing that I think I’d personally under no circumstances comprehend.. tar instrument Seems like too difficult as well as wide-ranging for me. Now i am looking onward with your following placed, I’m going to make an effort to obtain the understand from it!

 23. ترمیم مو به بهترین روش برای آقایان و ب…

  An effortless way that you can avoid your hair from falling out is to therapeutic massage your scalp for 5 minutes daily. Doing this will help blood circulation to the scalp, which is key in avoiding hair decline. It is ideal for you to therapeutic mas…

 24. نصب و آموزش و اجرای دوربین مداربسته

  CCTV Digital camera Execs is a immediate supplier of stability cameras, online video surveillance techniques, and CCTV equipment. We supply analog CCTV cameras, High definition stability cameras, IP cameras, and comprehensive movie surveillance methods…

 25. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی شما

  It¡¦s in truth a good and helpful piece of details. I¡¦m happy that you just shared this useful details with us. Please hold us up to date like this. Thanks for sharing.

 26. خرید و ساخت اپل ایدی

  An Apple ID is the individual account you use to entry Apple providers like the Application Store, iTunes Keep, iCloud, iMessage, the Apple Online Keep, FaceTime, and a lot more. It involves the electronic mail address and password you use to indicator…

 27. شرکت طراحی سایت پویا وب

  Net design encompasses many diverse capabilities and disciplines in the production and upkeep of websites. The diverse regions of internet design and style consist of world wide web graphic layout interface layout authoring, like standardised code and…

 28. Skinny {jeans|denims} are the enemy of the acid reflux sufferer! {Wearing|Sporting|Donning|Putting on} {tight|restricted|limited} {clothes|garments|clothing|outfits} can block up your digestive {system|method|program|technique}, {causing|creating|lea…

  Smoking cigarettes can trigger severe problems if you endure from reflux. Nicotine causes acid reflux to get even worse. Even now, don’t attempt to stop quickly. This could result in your acid reflux to get worse, as your human body will be likely thr…

 29. کابینت آشپزخانه

  Great site! Is your theme custom produced or did you obtain it from somewhere? A design and style like yours with a handful of easy adjustements would really make my website stand out. You should permit me know the place you received your layout. Bless…

 30. دوربین مدار بسته هایک ویژن

  Superb blog! I located it although searching on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get shown in Yahoo Information? I have been making an attempt for a even though but I never ever look to get there! Thank you

 31. Plunkett Jack W.B in mortgage settlements Agreements mark the latest involving major banks handling of mortgage securities before the financial crisis Reviews Movies Olympics Markets Interactives Yet another VR content company springs to life Yet another VR content company springs to life Los Angelesbased Rogue Initiative boasts Silicon Valley backing and Hollywood veterans. personal loans for bad credit According to USAA decisions are often made instantaneously after you complete a short online application.

 32. تردمیل باشگاهی

  Do you have a spam problem on this weblog I also am a blogger, and I was wanting to know your situation we have designed some good procedures and we are looking to swap approaches with other people, be confident to shoot me an email if interested.

 33. دوچرخه ثابت

  When I to begin with commented I clicked the “Notify me when new remarks are added” checkbox and now every single time a comment is additional I get 3 email messages with the same remark. Is there any way you can take away me from that services? Thank…