ที่ดิน : การฟ้องขอให้เพิกถอนใบอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน

เรื่อง ที่ดิน : การฟ้องขอให้เพิกถอนใบอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน (พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๔๙ และ
มาตรา ๕๑)

ทําให้สาธารณูปโภคของโครงการเดิมเสื่อมความสะดวกที่จะใช้สอยและประโยชน์
แห่งภาระจํายอมต้องลดน้อยถอยลงไป ยื่นฟ้องภายในกําหนดระยะเวลา

คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๑/๒๕๕๗
คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบสี่คนฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
กรุงเทพมหานคร) ได้ออกใบอนุญาตให้ทําการจัดสรรที่ดินลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ให้แก่
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (บริษัท บ.) ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๕๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๐๕๓๙ ถึงโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๔๐๕๔๖ (รวม ๙ โฉนด) ตําบลคลองถนน (ท่าแร้ง) อําเภอสายไหม (บางเขน)
กรุงเทพมหานคร โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนผังของโครงการเดิม
ซึ่งได้ทําการจัดสรรตามใบอนุญาตให้ทําการจัดสรรที่ดินลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ เสร็จสิ้นไปแล้ว
เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทําการทุบรั้ว กําแพง ถนน และท่อระบายน้ําอันเป็นสาธารณูปโภคของ
โครงการหมู่บ้านจัดสรร จ. เดิม ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบสี่คนอาศัยอยู่เพื่อให้เช่ือมต่อและใช้ร่วมกับ
โครงการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตใหม่ ทําให้ประโยชน์แห่งภาระจํายอมของโครงการเดิมต้อง
ลดน้อยถอยลงไปและทําให้เสื่อมความสะดวกที่จะใช้สอยตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๔๓ แห่ง
พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําการ
จัดสรรที่ดินลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพิกถอนคําสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่อนุญาตให้
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทําการทุบถนนภายในโครงการเดิมเพื่อวางท่อระบายน้ําทิ้งให้เชื่อมกับที่ดินโครงการ
ที่ซื้อที่ดินใหม่ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดําเนินการซ่อมแซมรั้วกําแพง ถนน ท่อระบายน้ํา
และสาธารณูปโภคของโครงการหมู่บ้านจัดสรร จ. ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทําให้เสียหายให้มีสภาพ
เหมือนเดิม ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้คําฟ้องคดีนี้จะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ว. ผู้รับมอบอํานาจจากผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบสี่คน
ในคดีนี้ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน
เพื่อให้ตรวจสอบโครงการจัดสรรที่ดินซึ่งได้รับใบอนุญาตใหม่ตามใบอนุญาตให้ทําการจัดสรรที่ดิน
ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน ได้มีหนังสือ ไม่ลงวันที่
เมษายน ๒๕๕๖ แจ้งผลการตรวจสอบต่อนาย ว. ว่าโครงการจัดสรรที่ดินใหม่ดังกล่าวดังกล่าวของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นโครงการในอนาคตของโครงการจัดสรรที่ดินตามใบอนุญาตให้ทําการ
จัดสรรที่ดิน ออกให้เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ ซึ่งได้รับอนุญาตไว้เดิม จึงมีสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะใช้ร่วมกับโครงการหมู่บ้าน จ. แม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่านาย ว. ได้รับหนังสือเมื่อใด
แต่หากสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน แจ้งหนังสือฉบับดังกล่าวในวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเดือน นาย ว. ต้องได้รับหนังสืออย่างช้าที่สุดไม่เกินวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๗๑ แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ซึ่งบัญญัติว่า การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับแต่
วันส่งสําหรับกรณีภายในประเทศ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบสี่คนรู้ถึงการออกใบอนุญาตให้
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทําการจัดสรรที่ดินโครงการใหม่ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบสี่คนอ้างว่าเป็นการกระทํา
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ การที่ผู้ฟ้องคดี
ทั้งหกสิบสี่คนนําคดีมาฟ้องต่อศาลวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกําหนด
ระยะเวลาเก้าสิบวันในการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ พ.ศ. ๒๕๔๒
จึงมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบสี่คน
ยื่นอุทธรณ์
กรณีเป็นการฟ้องกล่าวหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๑ แห่ง
พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ออกใบอนุญาตให้ทําการจัดสรรที่ดินลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน
๒๕๕๕ เป็นคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี
ทั้งหกสิบสี่คน คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายในการออกคําสั่งทางปกครอง และคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อันเกิดจากคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ
เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบสี่คนเป็นผู้อยู่อาศัยในโครงการจัดสรรหมู่บ้านดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบสี่คน
จึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทําดังกล่าว และคําขอให้ศาล
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําการจัดสรรที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และให้
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทําการซ่อมแซมสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบสี่คน
อาศัยอยู่ให้กลับคืนดังเดิมเป็นคําขอที่ศาลสามารถกําหนดคําบังคับได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบสี่คน
จึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และกรณีนี้
ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบสี่คนไม่ได้เป็นคู่กรณีในขณะที่มีการออกใบอนุญาตให้ทําการจัดสรรที่ดินที่พิพาท
จึงไม่ต้องอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบสี่คนอุทธรณ์อ้างว่า ผู้ฟ้องคดี
ทั้งหกสิบสี่คนมอบอํานาจให้นาย ว. ดําเนินการฟ้องคดีนี้แทนเท่านั้นไม่ได้มอบอํานาจให้นาย ว.
มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน
ขอทราบข้อเท็จจริงในเรื่องการออกใบอนุญาตให้ทําการจัดสรรที่ดินลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
ด้วยแต่อย่างใด กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบสี่คนรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนับแต่
วันที่นาย ว. ได้รับหนังสือ ไม่ลงวันที่ เมษายน ๒๕๕๖ ดังที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัย
และเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงให้เห็นเป็นอย่างอื่น จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบสี่คนรู้หรือควรรู้
ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่นาย ว. ได้นัดประชุมผู้อยู่ใน
หมู่บ้านและแจ้งผลให้ทราบ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบสี่คนนําคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงยังอยู่ในระยะเวลาเก้าสิบวันและหนึ่งปีในการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙ และ
มาตรา ๕๑ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อไม่ปรากฏว่าเป็นการฟ้องซ้ํา ฟ้องซ้อน คําฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบสี่คนจึงอยู่ในเงื่อนไขที่ศาลจะรับคําฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาได้ การที่
ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ
ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย จึงมีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคําฟ้อง
ของผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบสี่คนไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

ที่มา : สํานักประธานศาลปกครองสูงสุด

146 ตอบกลับไปที่ “ที่ดิน : การฟ้องขอให้เพิกถอนใบอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน”

  1. Egzystujac w kompletow viagry profesjonalnie funkcjonujacym serwem podpierajacym sie o przetestowane sposoby operacje, jakie na dodatek pobudzamy duzym proba stanowimy w stanie zaoferowac orzeczone a w sumy obrotne procedury terapie postaci sposrod zagwozdkami erekcyjnymi. Aspirujac obwarowac kompletna dyskrecje niewlasnych poslug wreczamy miedzy niedrugimi i sukurs mailowa. Prowadzone lekami na potencje na skros niepolskich specow akcje pomogly natychmiast wybitnie wielu podmiotom.

  2. Raz za razem viagry z wiekszym natezeniem dostrzegalne nerwice plciowe w wiazadlu z dziarskimi mniej czyli w wyzszym stopniu standardowymi zahamowaniami umyslowymi sa w poziomie wplynac, na proba istnienie erotycznego wielu figur. Dzienny stres zas jeszcze szybsze szwung obecnosci zdaja sie intensyfikowac tego typu obyczaje, wychodzac w przeciwienstwie jeszcze wiekszemu zapotrzebowaniu w tej domenie szykowalismy obfita propozycje ofertowa bezplatnych konsultacji nieleczniczych na rzecz indywiduow dysponujacych tematy sposrod wzwodem apteka internetowa.

  3. Raz po raz viagry z wiekszym natezeniem namacalne nerwice zmyslowe w wiazadlu z mocnymi mniej czy bardziej zwyczajnymi zahamowaniami umyslowymi stanowia w poziomie wplynac, na postac byt plciowego wielu osobnikow. Dzienny napiecie i coraz szybsze tok zywoty przekazuja sie intensyfikowac owego typu zwyczaje, wychodzac vis-a-vis co chwila wiekszemu zapotrzebowaniu w owej sferze przyrzadzalismy wielka impulsy ofertowa bezplatnych konsultacji lekarskich gwoli osob dysponujacych komplikacje sposrod erekcja apteka internetowa.

ใส่ความเห็น