ที่ดิน : ฟ้องขอคืนที่ดินที่ยกให้กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งเป็นโรงเรียน

เรื่อง ที่ดิน : ฟ้องขอคืนที่ดินที่ยกให้กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งเป็นโรงเรียน (ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๔ (๓), พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๙,
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง)

การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุคืนให้แก่ผู้ยกให้ สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้
เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ มิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ มิได้กระทําละเมิด

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๓/๒๕๕๗
ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีอุทิศที่ดินพิพาทตามแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑)
เลขที่ ๑๘๑ เนื้อที่ ๕ ไร่ พร้อมอาคารกึ่งถาวรหนึ่งหลังให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อก่อตั้งเป็นโรงเรียน
โดยผู้ฟ้องคดีอ้างสําเนาหนังสือสัญญาให้ ฉบับลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๓ ระหว่าง ผู้ฟ้องคดี ผู้ให้สัญญา
กับ นาย ป. ศึกษาธิการอําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ผู้รับสัญญา ซึ่งไม่ปรากฏต้นฉบับ โดยหนังสือดังกล่าว
มีเงื่อนไขว่าหากโรงเรียนหรือที่ดิน ถูกโยกย้ายหรือถูกยุบไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้อุทิศจะร้องขอรับเอาคืน
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป จากนั้นได้มีการใช้อาคารที่ผู้ฟ้องคดียกให้เปิดเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๐๕ ใช้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านบางนาว และหลังจากที่ได้มีการออกหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์ (น.ส. ๓) แก่ที่ดินดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนยกที่ดินตามหนังสือรับรอง
การทําประโยชน์เลขที่ ๑๘๑ ให้กับกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๐๘ ตามหนังสือ
สัญญาให้ที่ดิน ฉบับที่ ๑/๑ ซึ่งตามหนังสือดังกล่าวมิได้กําหนดเงื่อนไขใดๆ หลังจากนั้น ที่ดิน
แปลงดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ และออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเป็นที่ดิน
สาธารณสมบัติประเภทใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๖
ต่อมา คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดตรัง มีประกาศให้เลิกล้มโรงเรียนบ้านต้นปรง
สาขาบางนาว (โรงเรียนบ้านบางนาว เดิม) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เนื่องจากอาคารทรุดโทรม
และนักเรียนมีน้อย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอคืนที่ดินดังกล่าว เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้แสดงเจตนา
ยกที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นที่ตั้งโรงเรียนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ได้รับ
และเปิดเป็นโรงเรียนตามเจตนาของผู้ฟ้องคดี ที่ดินและอาคารดังกล่าวจึงตกเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๓๐๔ (๓) โดยผลของกฎหมาย และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดี (กรมธนารักษ์) ก็ได้นําที่พิพาท
ข้ึนทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ และออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ประเภทใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ดังนั้น แม้ต่อมาจะมีการยุบเลิกโรงเรียน
ที่ดินดังกล่าวก็ยังคงเป็นที่ราชพัสดุซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใช้เพื่อประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุคืนให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาทของผู้ยกให้
จึงต้องนําข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใช้บังคับ โดยข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงดังกล่าว
กําหนดให้ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุคืนให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาทของผู้ยกให้จะกระทําได้เมื่อ (๑) ที่ราชพัสดุนั้นมิใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ
(๒) ทางราชการไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุนั้นตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้หรือมิได้
ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้ภายในสิบปีนับแต่วันที่ยกที่ดินนั้นให้แก่ทางราชการ
(๓) ผู้ยกให้หรือทายาทของผู้ยกให้ได้ยื่นเรื่องราวขอที่ราชพัสดุคืนภายในสองปีนับแต่วันที่ราชการ
แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ใช้ประโยชน์หรือนับแต่วันที่ครบระยะเวลาตาม (๒) ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า
เมื่อผู้ฟ้องคดีอุทิศที่ดินให้สร้างโรงเรียน ผู้รับคือกระทรวงศึกษาธิการก็ได้จัดตั้งโรงเรียนและเปิด
ทําการสอน จึงไม่อาจถือว่าทางราชการไม่ประสงค์จะใช้ที่ราชพัสดุนั้นตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้
หรือมิได้ใช้ที่ดินตามวัตถุประสงค์ของผู้ยกให้ภายในสิบปีนับแต่วันที่ยกให้ ที่จะเป็นเหตุให้ผู้ยกให้
ขอคืนที่ดินได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ข้อ ๘ (๒) และเมื่อที่ดินที่ตั้งโรงเรียน
เป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินประเภทใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ และผู้ถูกฟ้องคดี
ได้นําที่ดินพิพาทข้ึนทะเบียนที่ราชพัสดุ แม้ต่อมาจะมีการยุบหรือเลิกโรงเรียนก็ไม่ทําให้สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินประเภทใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะกลับกลายสภาพเป็นที่ดินที่เป็นทรัพย์สิน
ของแผ่นดินธรรมดาที่รัฐยึดถือไว้คล้ายกับทรัพย์สินของเอกชนทั่วไปและอาจมีการจําหน่ายจ่ายโอน
กันได้ตามวธิีการธรรมดา ส่วนบทบัญญัติในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่บัญญัติว่า
ที่ราชพัสดุเฉพาะที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ
เมื่อเลิกใช้เพื่อประโยชน์เช่นนั้น ให้ถอนสภาพโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกานั้น ก็เป็นบทบัญญัติ
ที่ให้อํานาจคณะรัฐมนตรีออกพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่สาธารณะที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะให้เป็นที่ราชพัสดุเพื่อนําไปใช้ประโยชน์อื่นของรัฐ มิได้เป็นบทบังคับว่าให้ถอนสภาพ
เพื่อคืนแก่ผู้ยกให้ อีกทั้งที่ดินพิพาทดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดียังคงดูแลรักษาเพื่อเปิดโอกาสให้
หน่วยงานราชการที่มีความประสงค์ขอใช้ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันอยู่
ดังนั้น การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ราชพัสดุคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจกระทําได้ การที่
ผู้ถูกฟ้องคดีไม่คืนที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้
ต้องปฏิบัติ และเมื่อการกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีมิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด
ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิได้กระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี และไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟองคด ้ ีตามฟ้อง
ที่มา : สํานักประธานศาลปกครองสูงสุด

354 ตอบกลับไปที่ “ที่ดิน : ฟ้องขอคืนที่ดินที่ยกให้กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งเป็นโรงเรียน”

 1. Hey very nice website!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your website and take the feeds alsoI’m happy to find numerous useful information here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 2. Plagiarism is actually a phrase for burning from another???s work. The National Honor Society has been giving individuals yearly since 1946. Membership As a way to enroll for account, learners should have superiority in grant, assistance, authority and character. If a student suits under these categories, she must find out if her college comes with an organization together with the National Honor Society. Ask your tutor, key or student body president in case you have an NHS part college. Class Requirements Just the ones that have been in levels 10 through 12 qualify to participate in the National Honor Society composition fund. Learners that are on the age of 18 can find different corporations that have scholarships to fit their desires. Nomination Students can’t affect participate in the essay fund. NHS associates in excellent position who’d want to be looked at for nomination can contact their senior school NHS chapter advisor. Inside your essay, you need to discuss the National Honor Society. It is possible to range from the background of NHS, its present routines, what’s needed for membership, its unique packages or some of its triumphs. Not only in case you discuss the organization, nevertheless, you should speak about oneself as well. Your composition must exhibit authority, ethics, identity, readiness and recognition.
  assignment help australia gumtree

 3. So when talked with the appropriate number of passion and also the correct ton, this may have a constant result inside the brains of the crowd. Here are some exciting subjects for you yourself to supply your university or students to organize a great dialog on. And if you’re students oneself, then you could go through this checklist and read the issues that attention you, research them totally, have a stand on the matter then get ready for your speech.Stem-cell Research: benefits and drawbacks Public show of love: superior or negative Abortion: a way out or possibly a essential measure Capital punishment: also tough a punishment or a straightforward stop The ill-effects of underage drinking Teenage pregnancy and its glamorization Smoking and its particular results on everybody around Vegetarianism vs Low-vegetarianism Legalizing pot Compulsory retirement Are tv and Net – the newest parents? Shopping and Poaching How-To Take Care Of Juvenile Offense the requirement of HIV/AIDS consciousness Pet screening: how honest is it? School Uniforms: Essential or Not? Usage of fur and animal-skin in garments Protection at public places: an essential trouble Why do we vote? Racial discrimination Nuclear disarmament we were holding some matters that you could present your students and find out those that they’ll be relaxed writing about. The more the enthusiasm, the more they will be relaxed writing.
  get your custom written essay right now!

 4. An outstanding share! Ӏ’ve just forwarded thiѕ onto a colleague whoo һad been doing a ⅼittle reѕearch
  on thiѕ. And һe aϲtually orⅾered me dinner bеcause I
  discovered іt foг him… lol. So alⅼow mе
  tо reword this…. Thanks foг tһe meal!! But yeah,
  thanks fоr spending sօme tіme to discuss this topic here on your web site.

  Feel free too visit my web site air hujan bisa diminum langsung

 5. After exploring а numbeг of the blog posts on your web site, Ι honestly apprecіate your technique of blogging.

  І saved it tto mү bookmark siе list and will bee checking ƅack іn thе near future.
  Pleаse check oᥙt my web site ass welⅼ
  and let me knoᴡ your opinion.

  Αlso visit mmy blog – obat sipilis

 6. Today, wһile I wass at woгk, my cousin stole my iPad
  ɑnd tested to seee if it can survive а thirty
  foot drop, jսst so she cаn bе a youtube sensation. My apple iplad іs now broken and she has 83 views.

  I know thiis іs comjpletely ߋff topic bսt Ӏ had to᧐ share itt with s᧐meone!

  Heere iѕ my pɑցe: Nama Obat Sipilis

 7. Priligy Dapoxetine Israel Cialys Online No Prescription Potenzmittel Cialis 20mg [url=http://bestviaonline.com]viagra[/url] Generic Real Fluoxetine Without Rx Price Shop Overnight Shipping Cephalexin Dose

 8. Weight loss could quickly become fishy business. Adding fish to your diet has benefits for your heart, muscles, and skin. Tuna and salmon are both good and versatile choices, try them fresh and for a fast snack, try the canned varieties. Canned varieties are usually more cost effective too.

 9. Bread isn’t the only food with a healthier whole grain counterpart; pastas like elbow macaroni, spaghetti, angel hair, and linguine are best consumed when made from whole grains instead of refined pastas. The difference in taste and texture between refined and whole wheat pastas is negligible, and even the pickiest eater would be hard-pressed to tell them apart.

ใส่ความเห็น