พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ทางหลวงชนบท นย. 3001

พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลองครักษ์ ตำบลศีรษะกระบือ ตำบลบางลูกเสือ ตำบลพระอาจารย์ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และตำบลดอนเกาะกา ตำบลสิงโตทอง ตำบลหมอนทอง ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบลองครักษ์ ตําบลศีรษะกระบือ ตําบลบางลูกเสือ ตําบลพระอาจารย์ ตําบลบางสมบูรณ์ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และตําบลดอนเกาะกา ตําบลสิงโตทอง ตําบลหมอนทอง ตําบลบางน้ําเปรี้ยว อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขยายทางหลวงชนบท นย. ๓๐๐๑

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับมาตรา ๕ วรรคสามและมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ประกอบกับมาตรา  ๖๘/๑  แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดย อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคนื ในท้องที่ตําบลองครักษ์  ตําบลศีรษะกระบือ  ตําบลบางลูกเสือ  ตําบลพระอาจารย์  ตําบลบางสมบูรณ์ อําเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  และตําบลดอนเกาะกา  ตําบลสิงโตทอง  ตําบลหมอนทอง ตําบลบางน้ําเปรี้ยว อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕”

มาตรา  ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา  ๓  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บงคับได้มีกําหนดสี่ปี

มาตรา  ๔  ที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขยาย ทางหลวงชนบท นย. ๓๐๐๑

มาตรา  ๕  ให้อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้

มาตรา ๖ เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ อยู่ในท้องที่ตําบลองครักษ์ ตําบลศีรษะกระบือ ตําบลบางลูกเสือ ตําบลพระอาจารย์ ตําบลบางสมบูรณ์ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และตําบลดอนเกาะกา ตําบลสิงโตทอง ตําบลหมอนทอง ตําบลบางน้ําเปรี้ยว อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีส่วนกว้างสองร้อยเมตร ทั้งนี้ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

มาตรา  ๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจําเป็นต้องขยาย ทางหลวงชนบท นย. ๓๐๐๑ ในท้องที่ตําบลองครักษ์ ตําบลศีรษะกระบือ ตําบลบางลูกเสือ ตําบลพระอาจารย์ ตําบลบางสมบูรณ์ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และตําบลดอนเกาะกา ตําบลสิงโตทอง ตําบลหมอนทอง ตําบลบางน้ําเปรี้ยว อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่ออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกการจราจร และการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค ในการนี้ สมควรกําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ ดังกล่าว  เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทําการสํารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้