พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน โครงการอ่างเก็บน้ําคลองโพธิ์

พระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตําบลห้วยน้ําหอม ตําบลมาบแก ตําบลศาลเจ้าไก่ต่อ ตําบลวังเมือง อําเภอลาดยาว ตําบลปางสวรรค์ ตําบลชุมตาบง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ และตําบลไผ่เขียว อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๕๕

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบลห้วยน้ําหอม ตําบลมาบแก ตําบลศาลเจ้าไก่ต่อ ตําบลวังเมือง อําเภอลาดยาว ตําบลปางสวรรค์ ตําบลชุมตาบง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ และตําบลไผ่เขียว อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน ในการก่อสร้างระบบส่งน้ําและระบบระบายน้ําตามโครงการอ่างเก็บน้ําคลองโพธิ์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับมาตรา ๕ วรรคสาม และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ อันเป็น กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบลห้วยน้ําหอม ตําบลมาบแก ตําบลศาลเจ้าไก่ต่อ ตําบลวังเมือง อําเภอลาดยาว ตําบลปางสวรรค์ ตําบลชุมตาบง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ และตําบลไผ่เขียว อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๕๕”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๓ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดสี่ปี
มาตรา ๔ ที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้างระบบส่งน้ําและระบบระบายน้ําตามโครงการอ่างเก็บน้ําคลองโพธิ์
มาตรา ๕ ให้อธิบดีกรมชลประทานเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๖ เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ อยู่ในท้องที่ตําบลห้วยน้ําหอม ตําบลมาบแก ตําบลศาลเจ้าไก่ต่อ ตําบลวังเมือง อําเภอลาดยาว ตําบลปางสวรรค์ ตําบลชุมตาบง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ และตําบลไผ่เขียว อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ภายในแนวเขต ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจําเป็นต้องก่อสร้างระบบส่งน้ํา และระบบระบายน้ําตามโครงการอ่างเก็บน้ําคลองโพธิ์ ในท้องที่ตําบลห้วยน้ําหอม ตําบลมาบแก ตําบลศาลเจ้าไก่ต่อ ตําบลวังเมือง อําเภอลาดยาว ตําบลปางสวรรค์ ตําบลชุมตาบง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ และตําบลไผ่เขียว อําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน การส่งน้ําสําหรับพื้นที่ การเกษตร การอุปโภคและบริโภค ตลอดจนป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ในการนี้ สมควรกําหนดเขตที่ดินในบริเวณ ที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทําการสํารวจ และเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แนนอน จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้