พระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 บางใหญ่ – กาญจนบุรี

พระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ในท้องที่อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี อําเภอพุทธมณฑล อําเภอนครชัยศรี อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และอําเภอท่ามะกา อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๕ วรรคสาม และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ อันเป็นกฎหมาย ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๖๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตรา พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๖”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๓ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดสี่ปี
มาตรา ๔ ให้อธิบดีกรมทางหลวงเปนเจ้าหน้าที่เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๕ เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ อยู่ในท้องที่อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี อําเภอพุทธมณฑล อําเภอนครชัยศรี อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และอําเภอท่ามะกา อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีส่วนแคบที่สุด สี่ร้อยเมตร และส่วนกว้างที่สุดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเมตร ทั้งนี้ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย พระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบบนี้ คือ เนื่องจากมความจาเป็นต้องสรางทางหลวงพเศษ หมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ในท้องที่อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี อําเภอพุทธมณฑล อําเภอนครชัยศรี อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และอําเภอท่ามะกา อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่ออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจร และการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค สมควรกําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทําการสํารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้