ละเมิด : คําสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

เรื่อง ละเมิด : คําสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีละเลยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นเหตุให้
ทางราชการต้องจัดซื้อที่ดินในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง (พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔๙ (๓) และมาตรา ๕๗ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐)

เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ไม่เป็นการกระทําละเมิด

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๒๑/๒๕๕๗
ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบที่ดินหรืออาคาร
ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดซื้อหรือเช่าเพื่อประโยชน์ของราชการกรุงเทพมหานคร (ตซช.)
และคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดซื้อ เช่า ที่ดินและอาคารเพื่อประโยชน์ของ
ราชการกรุงเทพมหานคร (กซช.) ตามอํานาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๔๙ (๓)
ประกอบมาตรา ๕๗ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
ก่อนผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเป็นกรรมการดังกล่าว
ข้างต้น ร้อยเอก ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสมในการจัดซื้อ เช่า ที่ดินและอาคารเพื่อประโยชน์ของราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาจัดหาสถานที่จอดรถรวมที่มีราคาที่ดินถูก สํานักงานเขตบางซื่อจึงได้มีประกาศ
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ เรื่อง ขอซื้อที่ดินเพื่อจัดทําเป็นที่จอดรถของทางราชการ ปรากฏมีผู้เสนอ
ขายที่ดิน ๒ ราย คือ นาย ส. เสนอขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๗๐๖ ถึงโฉนดที่ดินเลขที่
๖๙๗๒๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๓๕ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๕๒ รวม ๑๗ โฉนด เนื้อที่รวม ๑๑ ไร่
๑ งาน ๗๖ ตารางวา ตั้งอยู่ตําบลบางซื่อ (บางเขนฝั่งใต้) อําเภอดุสิต (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร
เสนอขายตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท และบริษัท ว. เสนอขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๘
และโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๗๗๒ เนื้อที่รวม ๙ ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา ตั้งอยู่ตําบลลาดยาว (บางซ่อน)
อําเภอจตุจักร กรุงเทพมหานคร เสนอขายในราคาตารางวาละ ๖๕,๐๐๐ บาท สํานักงานเขตบางซื่อ
ตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมจากสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สําหรับโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๗๐๖ ถึงโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๖๙๗๒๐ มีราคาประเมิน ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๙ ตารางวาละ ๔๒,๐๐๐ บาท
และราคาซื้อขายจากสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สําหรับโฉนดที่ดินเลขที่
๖๙๗๐๖ ถึงโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๗๒๐ ธนาคารอาคารสงเคราะห์แจ้งว่าราคาประเมินราคาตารางวาละ
๖๐,๐๐๐ บาท หากมีการขายจริง อาจจะราคาสูงหรือต่ํากว่าราคาที่ประเมินให้ขึ้นอยู่กับปัจจัย
และความพอใจของผู้ซื้อ สํานักงานเขตบางซื่อจึงเสนอความเห็นต่อปลัดกรุงเทพมหานครว่า
ควรจัดซื้อที่ดินผู้เสนอขายรายที่ ๑ เนื่องจากราคาถูก และมีสิ่งปลูกสร้างอาคารสํานักงานพร้อมท่ีจะใช้งานได้โดยไม่ต้องลงทุนใดๆ อีกต่อมาผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการ ตซช. ได้ตรวจสอบ
ทางเข้า – ออก ที่ดินผู้เสนอขายรายนาย ส. แล้ว ได้รับการยืนยันจากสํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานครว่า ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๔๖ ซึ่งมีสภาพเป็นถนนซอยเรียงปรีชาได้จดทะเบียน
เป็นภาระจํายอมแก่ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๖๘๘ ถึงโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๗๒๐
เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๑๕ คณะกรรมการ ตซช. จึงมีมติเห็นควรจัดซื้อที่ดินแปลงนาย ส.
และเสนอต่อคณะกรรมการ กซช. ต่อมา คณะกรรมการ กซช. ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการร่วมด้วย
ได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ เห็นชอบให้สํานักงานเขตบางซื่อจัดซื้อที่ดิน
รายนาย ส. โดยให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ต่อไป
ผู้ถูกฟ้องคดี (กรุงเทพมหานคร) จึงได้ทําสัญญาซื้อขายที่ดินรวม ๑๗ โฉนด ดังกล่าว เมื่อวันที่
๑๖ กันยายน ๒๕๔๐ ต่อมา สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์การกระทําผิด กรณีได้มีผู้ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวหานาย พ.
เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับพวก ว่าร่วมกันทุจริตจัดซื้อที่ดินเขตบางซื่อ
เพื่อใช้เป็นที่จอดรถขยะของผู้ถูกฟ้องคดี โดยซื้อขายด้วยราคาสูงเกินจริง และเป็นที่ดินตาบอด
ไม่มีทางสาธารณะ เข้า – ออก ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งผลการสอบสวนข้อเท็จจริงสรุปความได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย
จากการซื้อที่ดินดังกล่าว โดยพิจารณาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีถูกดําเนินคดีในศาล โดยเจ้าของที่ดิน
แปลงทางได้ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีฐานละเมิด และเพราะผลจากการถูกฟ้องข้างต้น เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ยังไม่อาจดําเนินการใช้ที่ดินได้อย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ส่วนค่าเสียหายยังไม่อาจ
คํานวณได้เนื่องจากต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและคดีที่ถูกฟ้องร้องยังไม่มีคําพิพากษา ต่อมา
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้เสนอความเห็นต่อปลัดกรุงเทพมหานครว่า
เมื่อไม่สามารถกําหนดค่าเสียหายจากการจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวได้ จึงถือว่ายังไม่มีการกระทําละเมิด
ต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ส่งสํานวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ หลังจากนั้น
กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดว่า คณะกรรมการ กซช.
คณะกรรมการ ตซช. และคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถสําหรับเขตชั้นใน
โดยวิธีพิเศษ จัดซื้อที่ดินราคาสูงกว่าความเป็นจริงเป็นเงิน ๔๘,๘๕๕,๐๗๐ บาท หักมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง
ราคา ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ออกจากค่าเสียหาย คงเหลือค่าเสียหายเป็นเงิน ๓๖,๘๕๕,๐๗๐ บาท
พฤติการณ์เป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และเห็นควรออกคําสั่งให้บุคคลผู้ต้อง
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาเห็นชอบกับความเห็นของ
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด จึงออกคําสั่งกรุงเทพมหานคร ลงวันที่
๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะประธานกรรมการ ตซช.
เป็นเงินจํานวน ๒,๓๐๓,๔๔๑.๘๘ บาท และในฐานะคณะกรรมการ กซช. เป็นเงินจํานวน
๖๙๑,๐๓๒.๕๖ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงนําคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่งดังกล่าว เห็นว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ในฐานะประธานกรรมการ ตซช. ตามคําสั่งกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๙ กําหนดหน้าที่ของคณะกรรมการ ตซช. ให้มีหน้าที่ดําเนินการ
ตรวจสอบสถานที่ ทําเลความเหมาะสมในที่ดินหรืออาคาร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะจัดซื้อหรือเช่า
เพื่อประโยชน์ของทางราชการผู้ถูกฟ้องคดี ตามที่คณะกรรมการ กซช. มอบหมาย แล้วรายงานผล
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการ กซช. เพื่อพิจารณาต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินจํานวน
๑๗ แปลง ที่นาย ส. เสนอขายในราคาตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท เป็นที่ดินอยู่ในซอยเรียงปรีชา
ซึ่งเจ้าของที่ดินแปลงทางจดทะเบียนภาระจํายอมแก่ที่ดินกลุ่มที่ ๑ คือ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๗๐๖
ถึงโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๗๒๐ รวม ๑๕ แปลง เนื้อที่รวม ๑,๒๙๒

/๑๐ ตารางวา เท่านั้น ส่วนที่ดิน
กลุ่มที่ ๒ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๓๕ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๕๒ เนื้อที่รวม ๓,๓๐๕

/๑๐ ตารางวา
ซึ่งอยู่ด้านหลังที่ดินทั้ง ๑๕ แปลง และไม่มีทางเข้า – ออก เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้
ดําเนินการในฐานะประธานกรรมการ ตซช. ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่า ราคาประเมินที่ดิน
และราคาที่มีการซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินทั้งสองกลุ่มเป็นอย่างไร รวมทั้งการเข้า – ออก
สู่ทางสาธารณะ กระทําได้โดยสะดวกทุกแปลงหรือไม่ แล้วรายงานคณะกรรมการ กซช. ต่อไป
การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว เห็นได้ว่า การกระทําของผู้ฟ้องคดี
เป็นความบกพร่องและไม่ละเอียดรอบคอบต่อหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดี
ที่กําหนดให้ต้องปฏิบัติในฐานะประธานกรรมการ ตซช. แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงละเลยต่อหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดี สําหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการ
กซช. ตามคําสั่งกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๙ กําหนดหน้าที่ของคณะกรรมการ
กซช. ให้มีหน้าท่ีพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของที่ดินและอาคารที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะซื้อหรือเช่า
รวมทั้งตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับภาระผูกพันตลอดจนแบบของอาคารที่จะซื้อหรือเช่า และสั่งการ
ให้หน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดี ชี้แจงข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาต่อไป
ผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการ กซช. จึงมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง และตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการ ตซช. อีกครั้งหนึ่ง แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสําคัญในเรื่องของราคาที่ดินกลุ่มที่ ๑ และราคาที่ดินกลุ่มที่ ๒ รวมทั้งการเข้า – ออก
สู่ทางสาธารณะ ของที่ดินทั้ง ๑๗ แปลงดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อสรุปที่ชัดเจนเพียงพอ
ต่อการพิจารณาเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาต่อไป จึงเห็นได้ว่า เป็นความบกพร่องและไม่ละเอียด
รอบคอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่กําหนดให้ต้องปฏิบัติ
ในฐานะกรรมการ กซช. ผู้ฟ้องคดีจึงละเลยต่อหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ของ
สถาบันการเงินในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๐ ปรากฏตามเอกสารในสํานวนคดี
เกี่ยวกับที่ดินทั้ง ๑๗ แปลง ของนาย ส. ที่ขายให้กับผู้ถูกฟ้องคดี เห็นได้ว่า สถาบันการเงินได้
ประเมินราคาที่ดินให้ตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท ถึง ๖๒,๐๐๐ บาท และมีข้อมูลราคาซื้อขาย
กันตามปกติในท้องตลาดย้อนหลังไป ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๘) ในบริเวณใกล้เคียงกับ
ที่ดินทั้ง ๑๗ แปลงดังกล่าว มีราคาซื้อขายที่ดินตารางวาละ ๔๐,๐๐๐ บาท ถึง ๖๒,๐๐๐ บาท
นอกจากนี้ นาย ค. ผู้อํานวยการสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ขณะนั้น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณานําผลการคํานวณราคาที่ดินทั้ง ๑๗ แปลงของบุคคลดังกล่าวมาเป็นสาระสําคัญ
ประเด็นพิพาทคดีนี้ ก็ยอมรับในการชี้แจงต่อกรมบัญชีกลางว่า สําหรับที่ดินกลุ่มที่ ๒ แปลงที่ ๑๖
ถึงแปลงที่ ๑๗ มีผู้ต้องการซื้อจํานวนมาก เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และหมู่บ้านพิบูลย์ ซึ่งต่างมีที่ดินติดกับที่ดินแปลงดังกล่าว จึงไม่ควรคํานวณราคาสําหรับที่ดิน
เป็นที่ไม่มีทางออกสู่สาธารณะ ราคาจึงควรสูงกว่าราคาตลาดทั่วไป จึงเห็นว่าราคาซื้อขายที่ดิน
แปลงที่ ๑ ถึงแปลงที่ ๑๗ เป็นราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด ตามที่สถาบันการเงิน
มีการประเมินไว้ มีราคาซื้อขายตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท ถึง ๖๒,๐๐๐ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดี
นําเอาราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของ
กรมท่ีดิน มาใช้เป็นฐานในการคํานวณราคาที่ดินทั้ง ๑๗ แปลง จึงเป็นการไม่สอดคล้องกับราคา
ตามความเป็นจริงที่ซื้อขายกันในท้องตลาด ดังนั้น จึงเห็นว่า การซื้อที่ดินจํานวน ๑๗ แปลง
ของนาย ส. โดยผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการจัดซื้อที่ดินตามราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด
ในช่วงเวลาเดียวกัน ได้ดําเนินการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของราชการ
ของผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีการพิจารณาเปรียบเทียบราคาจากสถาบันการเงิน และตรวจสอบที่ดินกับ
สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ตลอดจนได้ไปสํารวจตรวจสอบสถานที่บริเวณที่ดินทั้ง ๑๗ แปลง
ดังกล่าว และเมื่อพิจารณาจากราคาที่ดินที่ซื้อขายในท้องตลาดช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๐
ในบริเวณที่ดินใกล้เคียงกับที่ดินทั้ง ๑๗ แปลง ราคาที่ดินอยู่ในช่วงตารางวาละ ๖๐,๐๐๐ บาท
ถึง ๖๒,๐๐๐ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดซื้อที่ดินทั้ง ๑๗ แปลง ในราคาเฉล่ียตารางวาละ ๕๙,๗๐๐ บาท
จึงไม่ทําให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อีกทั้ง คณะกรรมการ ตซช. มีอํานาจเพียงดําเนินการ
ตรวจสอบสถานที่ ทําเลความเหมาะสม ในที่ดินหรืออาคารที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะจัดซื้อหรือเช่า
เพื่อประโยชน์ของราชการของผู้ถูกฟ้องคดีตามท่ีคณะกรรมการ กซช. มอบหมาย และรายงานผล
การดําเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ กซช. เพื่อพิจารณาต่อไป สําหรับคณะกรรมการ กซช.
มีอํานาจหน้าที่พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของที่ดินและอาคารที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะซื้อหรือเช่า
เพื่อใช้ประโยชน์สําหรับจอดรถเก็บขยะ รถน้ํา ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับภาระผูกพันของ
ที่ดินและอาคารที่จะซื้อหรือเช่า เมื่อดําเนินการแล้วเสนอให้คณะผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดี
พิจารณา จึงเห็นว่า การจัดซื้อที่ดินพิพาททั้ง ๑๗ แปลง เป็นเรื่องอยู่นอกเหนืออํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ กซช. ที่จะพิจารณาอนุมัติ การที่ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทั้งสองชุด
แล้วมีการเสนอความเห็นควรจัดซื้อต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จนมีการอนุมัติจัดซื้อที่ดินทั้ง ๑๗ แปลง
จึงไม่เป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย การกระทําของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นการกระทําละเมิด
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แต่อย่างใด ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคําสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดี
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเงินจํานวน ๒,๙๙๔,๔๗๔.๔๔ บาท ทั้งนี้ให้มีผล
ย้อนหลังไปนับแต่วันที่ออกคําสั่ง นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
ที่มา : สํานักประธานศาลปกครองสูงสุด

707 ตอบกลับไปที่ “ละเมิด : คําสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน”

 1. obat hpv

  Hallo i particularly like about the picture / article / presentation that you describe. Very unique, interesting and useful. denature adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang obat herbal aman dan ampuh tanpa efek samping. Obat kami sangat ma…

 2. IaаАа’б‚Т€ТšаЂаŒаАа’б‚Т€ТžаБТžd need to check with you here. Which is not something I normally do! I enjoy reading a post that will make men and women believe. Also, thanks for allowing me to comment!

 3. You are my breathing in, I own few web logs and sometimes run out from brand . He who controls the past commands the future. He who commands the future conquers the past. by George Orwell.

 4. Hi there, I discovered your site via Google whilst looking for a similar subject,
  your site came up, it seems great. I’ve bookmarked it in my google
  bookmarks.
  Hi there, just was alert to your blog via Google, and found that it’s
  truly informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate should you proceed this
  in future. Many people can be benefited out of your writing.
  Cheers!

 5. With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright
  violation? My website has a lot of unique content I’ve either written myself or outsourced but it appears a lot of
  it is popping it up all over the web without my agreement.
  Do you know any ways to help protect against content from being ripped off?
  I’d really appreciate it.

 6. Just wish to say your article is as astonishing. The clarity on your post is simply nice and that i could assume you are knowledgeable on this subject.

  Fine along with your permission let me to grasp
  your feed to stay up to date with approaching post.
  Thank you one million and please carry on the gratifying
  work.

 7. I’ve been exploring for a little for any high-quality
  articles or weblog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled
  upon this web site. Reading this information So i
  am satisfied to express that I have a very good uncanny feeling
  I found out just what I needed. I such a lot certainly will
  make certain to do not disregard this website and provides it a look on a continuing basis.