วิธีพิจารณาคดีปกครอง : คําขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

เรื่อง วิธีพิจารณาคดีปกครอง : คําขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล (พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๔๕ วรรคสี่, ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๔๑/๓)

คําสั่งให้ดําเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลบางส่วน

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘๑/๒๕๕๗
คดีนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
จํากัด ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน มีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ฯ รวมเป็นเงินจํานวน
๑,๓๑๐,๔๖๗.๕๗ บาท ต่อมา เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สหกรณ์ฯ ได้มีประกาศ เรื่อง
การชะลอความช่วยเหลือสมาชิกตามความจําเป็นและเดือดร้อน ทําให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถ
เบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากได้อันเนื่องมาจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้า (กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๑
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๒ สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ ที่ ๓ คณะกรรมการ
พัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ ที่ ๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๕) ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กฎหมายกาหนด ํ และมีคําขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จํานวน
๑,๓๕๘,๓๙๘.๓๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชําระเสร็จ
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ
ซึ่งคําฟ้องที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นการฟ้องคดีขอให้สั่งให้ใช้เงิน
ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชําระค่าธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
จํานวน ๒๗,๑๖๘ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคําฟ้องโดยมีคําขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด
เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีทรัพย์สิน คือ มีบ้านเป็นทาวน์เฮ้าส์ ปลูกอยู่บนที่ดินเนื้อที่
ประมาณ ๓๐ ตารางวา มีรถยนต์โตโยต้าอินโนว่า จํานวน ๑ คัน ซื้อด้วยเงินสดในราคา ๘๐๐,๐๐๐ บาท
มีเงินฝากไว้กับธนาคารจํานวน ๓ บัญชี รวมเป็นเงินจํานวน ๑๓๒,๒๔๓.๔๐ บาท นอกจากนี้
ยังมีรายได้จากเบี้ยยังชีพเดือนละ ๖๐๐ บาท และบุตร ๒ คน ซึ่งทํางานประกอบอาชีพแล้วกับน้องสาว
ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นแพทย์ยังให้เงินผู้ฟ้องคดีที่ ๑ บ้าง เพียงแต่เป็นจํานวนที่ไม่แน่นอน ถือได้ว่า
ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีทรัพย์สินที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลได้บางส่วนและโดยสถานะของผู้ฟ้องคดีที่ ๑
แม้ไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร ที่ศาลปกครองชั้นต้น
มีคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดําเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล จํานวน ๑๓,๕๘๔ บาท นั้น
ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๕/๑ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ
ประกอบกับข้อ ๔๑/๓ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
ที่มา : สํานักประธานศาลปกครองสูงสุด

4,535 ตอบกลับไปที่ “วิธีพิจารณาคดีปกครอง : คําขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล”

 1. Just because the software goes to 1.5 volts does not mean the card will do that and in fact I doubt its possible. Shame you didn’t use a stock air cooled card, the hd6970 is a poor overclocker on air usually unable to OC more than 10%. The GTX570 and GTX580 however both overclock over 20% on air pretty eaesHy.lowevir nice to see water changes the situation a bit for the 6970

 2. СтаніславЗа межами України – дивіться якою хочете мовою. А в нашій державі мова лиш одна офіційна – українська. Нею й мають обслуговуватись усі сфери суспільства. Тому не пишіть більше коментарі типу “Я хочу…”, “Ущимляете права…”. Існує закон, який все і регулює. І так дожилися, що закони порушують…

 3. Hiya, I am really cheerful I’ve found this info. Now bloggers distribute merely regarding gossips and clear and this is truly frustrating. A good locate with exciting satisfy, this is what I penury. Thanks for keeping this site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can not get hold of it.

 4. The skinheads are useful, and so are the Muslims. The skinheads are useful because they allow the population to vent some otherwise impotent rage, while Russia goes Islamic.The rulers have done the math. And even if the Russian birthrate improves significantly, they'll still be ruling over a divided empire.

 5. Da, din pacate tara asta se duce la vale cu o viteza din ce in ce mai mare. Cam de 1-2 ani si eu ma gandesc din ce in ce mai serios sa-mi caut de lucru in alta tara insa mai astept sa treaca putin criza asta financiara si-mi incerc norocul in IT in alte tari, in locuri in care chiar esti apreciat pentru ceea ce stii si nu esti tratat diferit doar pentru ca ai 2 ani de experienta mai putin decat restul colegilor chiar daca poate stii cat ei toti la un loc.

 6. Beh dovrebbero dare 20 anni di galera ai genitori altro che palle.Non serve essere laureato in medicina per sapere che se uno ha il diabete INSULINO-dipendente ha bisogno di INSULINA per vivere. Non ci sono santoni o altri caxxi, ci sono fior fiori di dimostrazioni.I genitori sono delle grandissime teste di beep e devono essere punito non come omicidio COLPOSO, ma come omicidio VOLONTARIO dato che NON potevano NON sapere che senza insulina la figlia sarebbe morta.Idem il santone

 7. I didn't throw all of them under the bus. I know quite well that not everyone is the same anywhere. But the factors I identified do for the most part prevail. They would have prevailed in Europe not too long ago as well. Even parts of America.My point is not that people in the third world are evil, but that liberalism lies about the gap between countries that have made some progress and those that aren't there yet.

 8. Oh !!Gloria !Moi qui croyait avoir été mean !!-))J’adore !!!T’as fais le plein de munitions toi -)C’est gossant pareil ! Comme si on était le probleme ,comme si on était une fleur que personne veux ceuillir !!!Merde !Il est pas la le probleme !De plus qui parle d’un probleme !!!Tout les couples qui se marient cette année ont 50% des chances que ca échoue et ils se ramasseent ou !!!Ici !!!!On est plus en 1950 ou les célibataires étaient percus comme des parias!!!!!On est la norme !

 9. Congratulations!!!! I am so proud of you. It is amazing to see how you have gone from a serious newbie to a big time blogging mentor now. You are showing people how to rock the blogosphere by promotings, commenting, engaging, and most of all – by providing VALUE!! You’re awesome and you will go even further with your videos and design work too. All the best to you. Cheers!Ileane recently posted..

 10. MÃ¥ jo bare bli en innertier med en sÃ¥nn gave!Og sÃ¥ tøff som han er :-)Skjønner at dere mÃ¥ker for harde livet…vÃ¥ren mÃ¥ fÃ¥ litt hjelp nÃ¥.PÃ¥ vÃ¥r trimrunde i dag, sÃ¥ jeg noen som hadde mÃ¥kt og børstet bort all snø fra skrÃ¥ningen ved huset sitt. Lurer pÃ¥ om det hjelper:-)Her suser dagene avgÃ¥rde….heldigvis…da kommer nok vÃ¥ren fort ogsÃ¥.Ha en fin fin dag, kjære Maritmor:-))

 11. i am against total extremination of jews because that would also result in eradication of antisemitism, and where would that leave antisemites?aimless and despondent, without mission in life, like soldiers coming home from front prone to random violence and suicide.i would say, six million suicides by auto-gassing (sucking on running car exhaust, my choice would definitely be volkswagen)with any luck, only the good jews would disappear and we would have 14,499,950 real jews left to shout hosannah/holocaust.

 12. Si hemos avanzado mogollón… hacia la falta de respeto, el consumo como primer valor, el trabajo para pagar el consumo como segundo, y que no nos molesten porque trabajamos mucho para pagar todo… y los profesores y demás están a nuestro servicio y nuestros hijos son los mejores (y que me molesten lo menos posible por favor)… soy libre!!!! XD

 13. A lot of thanks for all of your effort on this site. My mother loves getting into investigation and it’s easy to understand why. I hear all relating to the dynamic manner you offer powerful guidelines through this website and as well as inspire contribution from others on the issue then our own daughter is really discovering a whole lot. Enjoy the rest of the new year. You are doing a terrific job.

 14. 0  0Открываю красный томик поэзии и читаю: «ÐžÐ¹, завод, Ñ‚Ñ‹ мой завод! Желтоглазина! Время нового зовёт, Стеньку Разина!

 15. I'd prefer minimal participation from YouTube. Make sure the organizers do the website justice and have some reps show up. All this business with allowing a Partner (sxephil) to break the rules that the rest of the community is asked to follow shows that YT doesn't care about the community, so I'd rather not have you guys waste everyone's time by pretending otherwise.

 16. Jack LaLanne walked the walk when it came to being fit and staying healthy. He began each day, into his 90s, with two hours of workouts: weight lifting followed by a swim against an artificial current or in place, tied to a belt. Never smoke or drank coffe and lived the chiropractic lifestyle. What an inspiration he was to us all

 17. Mr Ravenhall! I don’t remember a time when technical colleges under the auspices of Local Government did any better at matching people to jobs in the 60s/70s/80s? Whilst the current system is in no way perfect, I honestly don’t see how you can define hair and beauty as “low prospect”, building and environmental businesses need to pull their fingers out to make their professions more attractive to teenagers (and, sort of implicitly I’d guess, to young women?).

 18. This is great. So believe in what you say Holly. Funny thing is – long story short – our daughter’s cat Leif (whom we were “cat-sitting”) disappeared and returned 3 days later and I went through the same journey you described. I’ll bet Leif had a “tale/tail” to tell and only by his demeanor and how dirty he was, told us – it must have been scary! We were so glad to have him back – little rascal that he is.Take care. Thinking of you.luv, gail

 19. ” Can you play keyboard? I like Bach’s fugues.”LOL .. I moved on to guitar !I played in 2 groups near Bath , Somerset.“The Ravings Abbots” and “The Waysiders”.Was a great time … Johny B Good, Love Potion #9, etc. etc.We even had “screaming groupies” and had to lock ourselves in the back room until the landrover picked us up.PW: sharon is noting all this, so she can guess my age I suppose !

 20. From NJBIZ:Foreclosure filings in New Jersey increased 49.25 percent in July from June, part of a national increase in the number of filings, according to RealtyTrac, which tracks and sells foreclosure information.There were 6,467 filings in the month, equal to one in 541 housing units, according to the report. This ratio ranks 18th highest among the states, while the total was 10th highest.New Jersey’s filings also reflected a 39.92 percent increase over the number filed in July 2008.

 21. Ese rincón al lado de la ventana es absolutamente cautivador ,al igual que el resto de la cocina que desprende un gran encanto ….a mí me gustan así ,con vida ,acogedoras ,que te inviten a quedarte en ellas un montón de tiempo,cómodas ,es importante que resulte práctico trabajar en ese espacio pero para mí también lo es la estética del lugar.Un abrazo muy fuerte ,feliz miércoles ( fijate ya estás en el ecuador de la semana!!)

 22. Richtig ist , dass erst die Besetzung von Lebanon durch Israel ab 1982, den Hizbollah schuff.Richtig ist, dass die Amal Bewegung , traditionnelle Vertretung der Schiiten in Lebanon , nach harten Besetzung vom Lebanon durch Israel, nicht mehr in der Lage war, den starken Angreifer aus dem Süden Widerstand zu leisten.Hizbollah als Handlanger von Syrien zu bezeichnen trifft nicht die Sache, denn die Schiiten gehöhren dem Libanesen Regierung, die die Syrischen Truppen aus Lebanon herausgebeten haben.

 23. La plupart des défenseurs de FB indiquent qu’il suffit de ne pas publier soi même certaines informations pour garder le contrôle sur la diffusion de sa vie privée, mais que faire si d’autres contacts avec qui vous êtes en relation le font à votre place ? (par exemple la publication d’anciennes photos de soirées arrosées, etc ?)…

 24. How do I prove that my links weren’t paid for? I keep track of all the dance events in my town and put links on the “more info” pages to whoever is sponsoring the event and they usually are in the business of dancing. How can I keep from getting penalized for putting a lot of elbow grease into listing everyone’s dance?

 25. Foodie Mom - Hola Jalapeño -  Ladles and Jellyspoons - Love & Lemons -  Shutterbean - Sprouted Kitchen - Stir & Scribble - Tartlet Sweets - The Culinary Life - Three

 26. A good unit test would not test the entire web application through the user interface, but rather test a single individual unit of the interface or system.However, it is not uncommon in web projects that span multiple teams to come across a JUnit test (being referred to by other devs as a “unit test”) that uses Selenium, HtmlUnit, or some other means to test a specific unit in the whole bang of the system. The problem is it’s an integration test or acceptance test, but the developers end up having it ran with the developer tests.

 27. Come on, scouting isn’t like that anymore. Between the hysteria re: pedophiles and child assaults, and a growing number of women who feel that male bonding with knives, hunting, fishing, etc. are supporting aggression, men aren’t involved in scouts like they were. What remains is an already watered down scouting curriculum. Nowadays, the handbook talks about diversity. It talks about feelings. It talks a lot less about firearms.

 28. —-Per Tortugapremessa la mia ignoranza in anatomia, il muscolo liscio dovrebbe essere un muscolo degli organi interni. Riccardo Giuliani—Premessa la mia NON-ignoranza:-) in anatomia (vabbeh, anatomia veterinaria ma è l’istess), confermo: i muscoli lisci si trovano negli organi interni e quelli striati nello scheletro…fa eccezione il cuore che è composto da muscolatura striata.

 29. Stefan and Rob get it… the key is ubiquity. When ALL computers had basic, textbook publishers and teachers could use it and ALL bright kids got a taste.There should be a conference and Apple and MSoft etc should agree on SOMETHING to haver as standard and turn key and tucked in an easy corner.Stefan… you call THAT a mutant carrot??????Somebody find out if Rickey Gervais is a sci fi fan. Digging like that led to my having a pre-copy of Existence sent to Temple Grandin… who gave me a great blurb!!!

 30. EA vorhanden, Rhytmisch, HF ~ 100, QRS schmal, P vorhanden, PQ-Intervall liegt bei 0,36s (maximal 0,2 sek), auf jedes P folgt ein QRS und jedem QRS geht ein P voran => Sinusrhythmus mit AVB I, Lagetyp ist knapp ein SteiltypAVB I tritt öfters mal auf und benötigt für gewöhnlich keine Thereapie, jedoch wäre das Abklären der Herkunft in einem Spital sicher ned schlecht.VA:F [1.9.20_1166](from 2 votes)

 31. Afwan pak admin,banyak downline ana yg msh belum bisa menggunakan internet, dan mereka dalam hal merevisi perubahan alamt rumah, no rek, itu minta tolong kita. apakah bisa kita yg mengubahnya atau harus downline yg bersangkutan, mengingat HPAI membutuhkan data yg akurat secepatnya,terutama utk masalah pengiriman bonus, soalnya ini masalah yg paling utama bagi member, supaya nggak keulang dizaman garma,dan awmit

 32. Wonderful items from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely wonderful. I really like what you have obtained right here, really like what you’re stating and the way during which you say it. You are making it enjoyable and you continue to take care of to stay it sensible. I cant wait to read far more from you. This is actually a terrific website.

 33. خدا خیر بده هکر teknigods رو ! خدا وکیلی با همه مشکلاتی که داشت حداقل وقتی بازی میکردیم بازی روون بود.من با پینگ ۹۰ وقتی بازی میکنم افت فریم دارم !!!عزیزان من از همینجا اعلام میکنم 1000۴D1 مفت نمیارزه !!!!!!!

 34. Si estamos como estamos es, entre otros motivos, por la ingenuidad de tanta gente como tú. Poch es prudente y hace bien. Yo no lo voy a ser: 10 años después del 11-S hay más indicios racionales de que fue un “trabajo interno” que un ataque externo. Esta es la triste y terrible verdad. Estamos gobernados por una mafia sanguinaria y cruel dispuesta a hacer cualquier cosa por mantener su posición de dominio.

 35. to chyba oczywiste. Inaczej (a moze gdyby lepiej znala gramatyke niemiecka) wiedzialaby ze np na wschodzie Niemiec sa miasta w ktorych na 30ci bylych kosciolow zaledwie 3 nie byli wielokrotnie wysadzane (rowniez po odbudowie przez samych mieszkancow). Obojetne czy chodzilo o koscioly prawoslawne czy katolickie.Jak wiadomo okragle meble szalenie pokojowe i wolne sa…

 36. Thank you a lot for giving everyone an extraordinarily terrific opportunity to read from this blog. It’s usually so good and as well , jam-packed with fun for me personally and my office mates to search your website not less than three times every week to see the latest items you will have. Not to mention, I’m just actually impressed with the spectacular solutions served by you. Certain two areas in this post are in fact the most effective I have ever had.

 37. Por outras palavras- o que é que cidadãos bem informados- no caso do jornalismo ser bom e plural, podiam fazer que nem os que estão dentro de um sistema autónomo conseguem fazer?Haveria algum escândalo de indignação pública capaz de obrigar a não se fazer legalmente o que se faz para se evitarem consequências a escândalos de poderosos?Dos que até mandam e deturpam o sistema legal, o que estão lá dentro para o mesmo.

 38. 13 Temmuz 2010Programı denediyseniz ve size tamamen uygun ise havale/EFT ile ücreti gönderdikten sonra size lisans verilir ve adresinize yedek kurulum CD’si gönderilir. Tam sürüm için var olan programı kaldırmak zorunda deÄŸilsiniz.Ãœcret tarafımıza geçtikten sonra programı tam sürüm kullanmaya baÅŸlıyorsunuz ve bir yıl boyunca destek alabiliyorsunuz.

 39. Credo che la maggiorparte della gente che ha un blog privato sia stata costretta a renderlo tale. Comunque è anche vero che esiste la moderazione dei commenti, la quale serve a tenere lontani i commenti volgari e pieni d’insulti gratuiti. Io faccio parte di quella schiera di blogger che se devo tenere un blog privato, preferisco non tenerlo proprio! Ciao! :em23:

 40. Acho legal sua atidude de criar um blog onde se possa tirar dúvidas dessa nossa língua maldita. Porem na minha humilde opnião, vejo que se foi criado um blog para dúvidas de português, os companheiros não deveriam se expressar com frases ou palavras em inglês.Mesmo na caixa de digitação do e-mail, vemos a expressão(will not be published), não deveria estar seguindo o propósito do “blog”, e trazer a seguinte frase: não será publicado.

 41. Hi Andrew You're right. Although Sophos has seen no evidence so far of the vulnerabilities being exploited in the wild, that doesn't necessarily mean that will remain the case. To that end we have been rolling out updates to our customers, patching systems and providing protection against the vulnerabilities. We felt it was important to share information about whether the vulnerabilities had been exploited in the wild, so customers could properly assess the threat to their systems. As always, we recommend that customers keep their computers up-to-date with the latest patches, and install the upgrades from Sophos. Hope that helps

 42. I don’t think it’s worth it. Those 45 years or so have changed the minds of at least two generations. They have changed the whole country. Additional lands and lack of Jews is not worth if you have no people to manage those lands effectively, only “9 to 5″ slackers all over the place – and this is what communism has taught people the most. Sit down and keep quiet and you’ll make it somehow – just don’t try to be better.

 43. I just loved the way the word ‘Slavic’ was tossed around all over that article (if in fact the term actually means anything but a linguistic group).I’m sure if the SPLC had read a piece by Jared Taylor or whoever liberally sprinkled with the terms ‘Semitic’, ‘Dravidian’ or even ‘Bantu’ they would be first to jump up and down screaming and ranting with their knickers in a twist.

 44. My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 45. I don’t know if Nota will do well or do poorly in the name game, or if everyone will just give up on the format – but I have to say that it just seemed to make sense, much for the same reasons you suggest. I haven’t even been on IRC in ages. Promise. Funny how things work out like that.If you get the chance, and only if you get the chance, would you mind changing the name you reference from “Chd Everett” to “Chad Everett”?Thanks for the wonderfully warm and fuzzy feelings of fellowship. :)

 46. Mary, thanks for posting. And what a fabulous idea to start now gathering women to go to Davos next year. Very exciting. Organized with an agenda of course.I am lol-ing about the “Power Point slides”. There aren’t any. I am such a Luddite that I don’t even know how to make them, but I like the phrase. I plan to post Power Points for women now and then on this blog and elsewhere.

 47. Qu’est-ce-que la justice va encore NOUS inventer pour « excuser » ces actes de la voyoucratie ?Au fait, sur toutes ces enquêtes ouvertes par la gendarmerie, combien ont abouti ? Ce serait intéressant de connaître les chiffres.Depuis le début de l’année 2012, on en est a combien d’actes anti-chrétiens dans notre pays ?

 48. Tu es bien un des seuls commentateurs de blog à t’excuser pour un commentaire « un peu bancal »! ;-)Merci pour tes encouragements. Je me suis déjà bien souvent demandée où tu trouvais le temps et l’énergie d’écrire des articles si longs et travaillés pour ton blog. J’espère pour toi que ça deviendra bientôt autre chose qu’un simple hobby, si c’est ce que tu souhaites.Bonne semaine ensoleillée à toi!

 49. 17eHmm it appears like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to everything. Do you have any points for first-time blog writers? I’d really appreciate it.

 50. Perhaps the European countries will begin to learn that human beings are not simply blank slates, that they are shaped by both their genetic and their cultural backgrounds. If you import people from a violent, fanatic culture into your country, it is reasonable to expect these people to act violently and as fanatics. I cannot see any reason why one should expect a different outcome.

 51. How do you delete game data on Nintendo DS lite games?Getting very stressed here!!I’ve bought several pre-owned DS lite games which have previous data stored on them from previous owners. I want to delete the data so the game is ‘as new’ but I can’t.I’ve tried holding all the buttons down at the start up. But this DOES NOT work. I’ve read the manuals for the DS console itself and also for the various games but none of them tell you how to do it…Someone must know!!!! its driving me up the wall.

 52. Alecsander disse:Lembrando que indepedente de serem 180 ou 800 caças do tipo, os 2 primeiros F-22 entraram em operação no ano 2003, ou seja se os caças com revestimento stelth esta comprometida são os que foram fabricados ate 2004, qual e a proporção disto em relação aos 180 ou 800 caças F-22 que supostamente terão? Acho que seria augo inrrelevante não!

 53. I was drawing parallels between Corzine and Christie. It’s amusing to me when a politician, of any flavor, does something stupid and has to spend the following several weeks explaining their actions or “hummana hummana-ing” Ralph Kramden style as the public is asked to accept the dubious propriety of such things as “loans,” etc.

 54. dal manifesto di umore maligno:“…La satira è un genere letterario che vuole evidenziare le contraddizioni della società e mettere in discussione l’ordine costituito attraverso qualsiasi artificio dialettico l’autore ritenga necessario (…) Non sta scritto da nessuna cazzo di parte che debba far ridere.”Hot debate. What do you think? 5  3

 55. RECEIVE/COPY A NEW BOOK (Donated) Topics: HOW TO HAVE NO SADNESS, NO FEAR, NO ANGER, AND NO WEAKNESS Or How To Be Happy At All Times; Neuroscience, Governance, Debated Issues, Others Websites: See balancedway.yolasite.com balanceddiet.yolasite.comSee pictures at figure4etc3.yolasite.com See Announcements at announcements-balancedway.weebly.com announcements-balancedway.yolasite.comwix.com/balancedwaybalancedw/announcements-balancedwayYou Free Web.com/announcements-balancedway

 56. Gracias Ana, es un placer poder describir lo que vemos y compartirlo. Cuando leo los comentarios durante el curso de cristales arturianos me identifico con ellos, ya sean mejores o peores, porque somos parte de todos y en algún momento hemos pasado por esas sensaciones aunque ahora algunos estén más avanzados que otros. Pero fíjate: todos estamos ahora en el mismo barco navegando por el universo…Un beso…

 57. 209Menuda cosa has ido a hacer!! En cuanto acabe de escribir el comentario me voy a poner rauda y veloz como el viento a buscar semejante libro!!!!! Curioso lo de las fotos de los cottage sin lluvia, yo he vivido en uno y te digo que lluvia siiiiiii hay y no se acababa nunnnnncaaaaa!!! Una receta exquisita y unas fotos preciosas, y en cuanto a las tapas, que no entiendo que no ganaras, que quieres que te diga, me encantan tus fotos, te lo he dicho no?????? Besos

 58. POZOR!!!! Na společnost ACEMA , je to přejmenované AC Money. Jsou to největší podvodníci, nic jim nepodepisujte, nejde to pak vrátit zpět. Podepsala jsem jim jen dodatek a tím se upsala k horentním splátkám a úrocím. Slibovali 8 % ročně a místo toho je to 38% ročně!! Už chápu proč se přejmenovali. POZOR tedy na společnost ACEMA !!!!

 59. Once upon a time, women with curves were in… just look at the paintings by Reuben, or Titian. They were considered to be healthy and better able to bear children. Thin women were sickly and probably not long for this world. The first woman in my opinion is much better looking than the stick thin girl in the second photo. The advertising companies just haven’t understood yet. Here in Canada the population is aging, and lets face it, we don’t get thinner with age. They should realize that we are the ones who have all the disposable income.

 60. I had similar feelings reading The BFG and Wind in the Willows in adulthood. This will be a perfect recess from rhetorical academic stuff. For Milo, or Sophie, or Alice in Wonderland, life doesn’t operate according to one’s expectations. You either embrace that or wind up stuck at monster size in the rabbit’s house.

 61. 1st of all Neil, you’re fuckin’ hilarious…and I mean that as i fuckin’ laugh my ass off. I love you very much Neil, and your writing rocks! 2nd point…I hate the cool people, I hate the hipsters, I love not being associated as a cool person, I’m happy not being that person. I do not hang want to hang out w/ the cool people.. seriously what are we going to talk about….oh hey guys I graduated hs. when I was 15 and I’m 22 going for my masters…check me out I’m uber cool. give me a break.Still love ya Neil, still fuckin’ love ya!

 62. Mmmm, I love white sauce cheesy pizzas. Although I have to admit, that the best one I’ve had was from Domino’s here in Holland: sour cream base, bacon, ham, mushroms and onions….mmm, this recipe looks pretty good… wish my oven would behave so I could make a pizza 1

 63. What i don’t realize is in truth how you are not really a lot more well-appreciated than you may be now. You’re so intelligent. You recognize therefore significantly in terms of this topic, produced me individually consider it from numerous numerous angles. Its like men and women aren’t fascinated except it’s something to accomplish with Lady gaga! Your personal stuffs outstanding. At all times deal with it up!

 64. In these days of austerity plus relative stress and anxiety about taking on debt, a lot of people balk contrary to the idea of making use of a credit card in order to make acquisition of merchandise or maybe pay for any occasion, preferring, instead just to rely on the particular tried in addition to trusted procedure for making payment – raw cash. However, if you have the cash there to make the purchase entirely, then, paradoxically, this is the best time for them to use the card for several motives.

 65. susanna: Ja det är bedrövligt, precis som att någon skulle vilja anställa en människa med dom besvären. Hon är ju sjuk, eller märkt av sjukdom i alla fall. . Jag vet inte hur dom tänkte när dom gjorde om systemet, men inte tänkte dom hela vägen ut i alla fall

 66. I am writing to let you concentrate on of the impressive experience my woman encountered utilizing your internet site. She got here to find loads of items, not to mention what it is like to have an incredible giving style to get others quite merely understand specified laborious to do topic areas. You truly exceeded our own anticipated results. Thanks for exhibiting those informative, secure, informative in addition to simple thoughts on the subject to Jane.

 67. Excellent article as always my friend! Ever thought about running for office. You always have the "pulse" on the truth and I so admire you for standing UP..and not kow- towing to terrorists like a certain Islamic-(my opinion)-person who has use of OUR White House.Be safe always…btw? Is it okay to occasionally quote you? Many blessings Daniel aka Sultan! :)

 68. – Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other sites? I have a blog based on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would enjoy your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an email.

 69. I’ve been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It抯 pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 70. – treba da budeÅ¡ joÅ¡ pažljiviji greÅ¡ke ispravljam joÅ¡ samo danas @RainDog i jeste PRVI počeo, Å¡to me je i zbunilo … /nas zbunilo/ pa smo odreagovali očekivano za nas, mada da smo bili bolje volje možda bi prihvatili zajebanciju … al’ jebiga E ovo je živi dokaz da “Å¡to manje znaÅ¡ – bolje živiÅ¡”

 71. I am in love with that dress! I saw one similar the other day and wanted it so so badly. (unfortunately it would have worn a massive hole in my wallet…let’s just say it was a tad more pricey than the one you’re wearing)The dress really suits you so well IsabellaWouldn’t we all rather be at new York fashion week? Hehe. I’m sure you will get there someday xx carina

 72. hah! i worry about using too many exclamation points too! but i think i talk like that in real life. oh well.the pictures of the sushi look delish!and the glasses!!!! wowowow, they look really cool.p.s. how do you upload your photos?! i use tinypic to get better quality pictures (unlike the blogger upload tool) but it takes FOREVER to load!

 73. Rafa, la miseria y la religión van de la mano. Cuando no tienes nada, te aferras a lo que te da algo de esperanza. Eso, por supuesto, no justifica todas estas leyes absurdas y brutales. Las mujeres suelen ser las primeras que pagan el pato cuando las cosas se ponen feas.Lo que más me duele de Irán es que tuvieron una oportunidad para la democracia a finales de los años 70 y terminaron cayendo en manos de los extremistas islámicos. Las mujeres pasaron de llevar minifalda e ir a la universidad a llevar el velo y estar recluidas en casa.

 74. Hola Braian, tienes en mente el proceso correcto; tu futura esposa tiene el amparo del gobierno mientras nadie pueda mantenerla. Sabrás si es válido o no en cuanto hagas las averiguaciones pertinentes en cada dependencia.Pregunta en cualquiera de las oficinas cúal es el proceso para obtener el documento que te falta.La sugerencia es que averigues bien en dónde obtener cada documento, y te aprestes a conseguirlos.Mucha suerte!

 75. , “Behold, God is mighty, and despiseth not any: he is mighty in strength and wisdom.” But you can’t despise those who haven’t found their way yet, you must help and encourage. Show then the example that a believer can show. Also, never take anything you heard from anyone as ultimate truth. I don’t know where you got those ideas but you need to look for your own answers and find truth. Find truth from God, not from Man. Best of luck to you.

 76. Kíváncsi leszek, mi lesz ebbÅ‘l. Az enyém durván egy hónapja lett rendelve, elég vakmerÅ‘ dolognak érzem az Amazon részérÅ‘l, hogy a mostani rendeléseket is elvállalja ugyanarra az idÅ‘szakra (sÅ‘t, korábbra…). Valahogy fura, hogy karácsonyig nem birkóznak meg az igényekkel, majd bevállalják hogy január elején meg az összes elmaradt szállítást egyazon idÅ‘ben teljesítik. Na, mindegy, csak minél elÅ‘bb legyen végre belÅ‘le valami.

 77. Thanks so much for providing individuals with remarkably memorable opportunity to discover important secrets from this site. It is usually very amazing and also stuffed with a lot of fun for me personally and my office peers to search your website minimum thrice a week to read the new stuff you have got. And lastly, I’m just at all times fascinated with all the good concepts served by you. Certain 3 points in this article are clearly the very best we have all had.

 78. senol diyor ki:selam ben şenol sanmak 10 yıllık vinç oparatörüyüm 80 tona kadar hepsinikullanabilirim yurt dışı tecrübem vardır 1 sene kadar nata grup türkmenistan şantiyesinde çalıştım ve yurt içi çalışmalarım oldu eg belgem mevcuttur ilginize teşekür 0537 291 13 43

 79. The Jews are not a people because of genetic identity as can be currently quantified, but because they persisted as a group, marrying within the group, and maintaining a group identity. We clearly do know that people from surrounding areas did move in. Surnames alone testify to that as does the history of various clans like the Al-Husayinis. As Pilpula points out, the changing conditions spurred on major migration.

 80. I used to cry quite often – through adolescence and into early adulthood. Lately, though, I rarely cry. Maybe at a moving passage in a book or scene in a movie, but that’s about it. And I’m okay with that. I’m keenly in touch with my life and not prone to block my emotions. But lately things are just pretty great. Sure, I feel the stresses of every day life, but in general I don’t have reason to cry, and I take that as a good thing.PS – Be sure to get screen shots of ILI today, so you can go back and remember what it used to look like!

 81. Just desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is just nice and i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 82. Witam .Obserwowałem od początku zmagania GUTKA w regatach i uważam że faktycznie należało podać markę i model autopilota a nóż widelec ktoś z obserwatorów na tej stronie potrafił by podpowiedzieć rozwiązanie.Ciekawe czy na dzień dzisiejszy w warunkach portowych problem został rozwiązany .Jeśli tak to na czym polegał ? Jeśli nie to czy ENERGA z tą awarią będzie wracać na Bałtyk?Pozdrawiam Gutka i wszystkich którzy kibicowali tej ekspedycjiRobert

 83. I just started using this soarwfte called socialblaster and it has been the best decision I have made in a long time. I see your marketing alot on youtube and wanted to tell you about a technique that automates marketing across 40 + social networks with multiple accounts, send scheduled text updates with links to 40 social networks on sites like tiwtter and many more. No more SEO for me!

 84. Nálam csak a lelki összeszedettségen múlik, ha az nincs, lazán ráfogom a gyerekekre.Azért is jobb a futás, mert ahhoz el kell menni, és kis eséllyel ugrálnak rajtam közben a gyerekek. Ha valakivel mégis előfordult ilyesmi, írja meg mindenképp.Egyébként a rajzok szokás szerint szuperek. csak remélni tudom, hogy még nem úgy nézek ki hátulról, mint a nyitókép.

 85. I don’t think there would be anything absurd about marketing a novel in that manner. Books are marketed that way to children all the time, as a matter of fact, as a means of enticing them to get into reading. It’s just the same thing here. Nintendo is trying to reach a market that does not currently game/see themselves as gamers, so they’re focusing on the immersion of gaming as a medium. It might be strange to see a novel marketed that way to an adult, because culturally we see books/reading as a medium that is for everyone already, but games aren’t there yet.

 86. Woah! I’m really loving the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that “perfect balance” between usability and appearance. I must say you’ve done a fantastic job with this. In addition, the blog loads very quick for me on Opera. Outstanding Blog!

 87. RE: C Sir我只是想說你之前的說法有hidden assumption︰正生非清白壹傳媒當然有報錯料,佢地成日都道歉。最勁一單當然係潘生患癌一事,雖然係十幾年前。otherwise,我其實認同你所說,就係香港好多機構明明已經夠衰,仲要用公家/善款去告踢爆人。點都好,靜候正生解釋及其攻防戰,以正生話事人性格,唔會乜都唔做。而且,有好多人有誘因去郁佢地,唔回應都唔得。

 88. Amen to Moles’s commentIf Franco and Pinochet can get a Catholic burial so can Kennedy. They cared nothing for human life either. But then when did having a consistent life ethic ever get in the way? [Neither Franco nor Pinochet were American elected officials.]

 89. Chère Madame Philaminte,Vous avez raison sur un point, pour ces fameux changements dictés. Une lecture trop rapide, une glissade de ma part. Mais le fonds reste, surtout la citation de Racine, qui, elle, est inébranlable… et que vous oubliez de relever. Car ici est le roc.En tout cas, titillée, vous réagissez, bravo !Par contre, Clitandre ne vous répondra pas, car tous sens, vue, ouïe, offensés (et non “offensées”) ne sont que piètres instruments de mesure.

 90. Gopal Krishna’s wife Ekayani dd wrote me a number of times that GKS was very cruel to her. She says — GKS kicked her in the stomach when she was pregnant, regularly pushed and shoved her, and he was verbally abusive and always yelled at her and so forth. That was way back in 1970s. I hope the Bangalore devotees can help GKS’s victims get back into Krishna consciousness and save them from GKS. ys pd

 91. Det finns väldigt många olika personer här i världen som folk har som idoler och glorifierar högt över allt annat. Du, Elisabeth, är min idol. Jag ser verkligen upp till dig, du gör ett enorm avtryck i mitt liv och påverkar det ständigt i rätt riktning. Hoppas innerligt att du får uppleva många av dina framtida mål <3

 92. Jo, Tom ma point, Amnesty se da pekne nachodit a pak zlehkne. Ona je nejspis mezi 8+/9- a 9- a zalezi, jak komu sedne. Nejlip ji totiz vystihuje stupen 7b/b+ procez hlasuju za superlomitko 8+/9-//9- to kdyz das Vlku do pruvodce, tak se cajzli poserou :)V podstate zalezi, jestli chcem Rudice za prisnou oblast. Pokud se nezvednou sedmickarum prisne cesty jako Vylov, E55, Rojeni, meli bychom tvrdi i na sebe, dat Amnesty za 7b a ostatni srovnat podle toho. Petricek

 93. Ca vole pas haut, ce tie-break… Les deux joueurs incapables de profiter de leurs opportunités.Berdych l’empoche finalement. Merci la grosse faute d’Andy en coup droit alors qu’il était revenu à 5-5 on ne sait pas trop comment. 48% de 1ères balles seulement pour le scottisch dans ce set. 9 winners pour 16 UE, dont 2 double fautes. Bref, c’est pas le meilleur Murray sur ce set. En face, Berdych est agressif.Le 3ème set sera intéressant.

 94. please read this!! One of the 6 administrators of the "Federal Elections Commission" is a former "Perkins and Coie" staff member. Perkins and Coie are Obamas personal attorneys protecting him from us and all the lawsuits that have been thrown at him. "What a coincidence! "Yeah, what a coincidence that the Commissioner (they are not called "administrators" they are Commissioners) happened to be appointed by Pres. George W. Bush in 2002. Who'd a thunk?

 95. Witaj Maciusiu!Pozdrawiamy serdecznie z Rybnika, CaÅ‚kiem niedaleko prawda??Fajnie , że masz mÅ‚odszego brata – to ważna funkcja – taki maÅ‚y szkrab może siÄ™ od Ciebie uczyć.U nas podobnie – starszy Marcin (który – nie uwierzysz ma urodziny 9,12,- tak jak Ty!!) ma teraz prawie 14 lat a mÅ‚odszy WojtuÅ› 4,5 roku.Także mamy na codzieÅ„ wesoÅ‚oÅ›ci i rozrabiania co niemiara.pozdrawiamy serdecznieWojtuÅ› z mamÄ…

 96. Bonjour Laurence,C’est avec beaucoup de plaisir que je découvre votre blog (grâce à Anne Jutras) et je suis complètement émerveillée par vos photos.C’est très inspirant et tellement créatif! Cette série « particulière » et intimiste m’inspire avant tout l’humain mais aussi, la perte, la fuite, le mouvement perpétuel, le deuil, la solitude, le tourbillon…Quant à la musique, elle accompagne très bien le « sous texte » des images.

 97. Yesss! Baby food!! I have not seen that brand apple/butternut squash. I feel like such a weirdo shopping in the baby food aisle with all the moms I used to get cysts in my eyes!! Hasn't happened in a few years though, but it's definitely weird. I've been scheduled to go in for laser eye surgery a couple times to get them removed, and then they always went away before the appointment came up… Was this answer helpful?

 98. This is so unbelievably open-handed with you to provide without restraint what exactly numerous people would have supplied as an e book to earn some cash for their own end, especially considering the fact that you could possibly have done it if you ever decided. The guidelines also acted like a fantastic way to be sure that other individuals have similar dreams just like my own to grasp a whole lot more in terms of this issue. I’m sure there are many more fun occasions ahead for individuals that go through your blog post.

 99. Dans un monde ou tout se monnaye, le meilleur comme le pire, elle est dans la norme. Évidemment avec son créneau : vous ne voudriez pas qu’a 81 ans elle gagne du pognon en montrant ses …. dans une emission de téléréalité ! Bref tout cela est obscène comme notre époque

 100. I definitely wanted to write a simple word in order to express gratitude to you for these superb pointers you are sharing here. My incredibly long internet lookup has at the end of the day been honored with pleasant knowledge to exchange with my family and friends. I ‘d tell you that we site visitors actually are unequivocally endowed to be in a decent place with many lovely people with good strategies. I feel very much fortunate to have discovered the website and look forward to tons of more brilliant moments reading here. Thanks once more for everything.

 101. KarenDecember 16, 2012A bigger question is the young American male’s fascination with “Call of Duty” and similar video games. Are parents really in touch with how much contact their children have with virtual killing? You really need to understand whether it’s merely a video game or something more. I think this is a way bigger part of the psychology of killing methodically.20

 102. Praise the Lord. Thank you for this site. The prayer is long, but praise the Lord I did it alone with some parts read by my daughter. I pray that the Lord will discipline to use this everyday if not at least a few days a week. I will definitely recommend this to my sisters-in-Christ. May God bless all of us as we use this prayer blanket.

 103. Darren,Thanks for the mention. We launch BEO officially in Bridgetown, Wexford tomorrow. The school that manages to run the best gig has a chance of winning €5k for their school.If you feel you can advise or assist us in any way please feel free as we are but a bunch of students and teachers with no experience of dealing with music/media types like yourself.GRMASeosamh

 104. Ciao, ci siam fatte la passeggiata di gruppo sabato pomeriggio dal momcamp alla metro.Fregature in amicizie tante, ma io al contrario mi forzo all'eccesso, sto un po' forse sopra le righe. Però leggendo on-line i commenti di chi ho conosciuto mi son gasata un sacco. E sai, per una che da ragazzina si sentiva la sfigata del gruppo è comunque una bella soddisfazione!ps. la tua presentazione di fscdn è stata superba!

 105. Também não se pode generalizar, Vocês estão por fora de quanto ganha um veterinário contractado!!!!Quem acha que um veterinário contractado ganha mais de 700/ 800 euros por mês está muito enganado, Conheço muitos veterinários que ganham isso ou menos e ajudam na mesma os animais porque gostam do que fazem e ficam contentes em saber que estão ajudando um animal de rua.

 106. Nosotros sufrimos un cambio de condiciones un día antes de firmar la hipoteca y se han adueñado de los 3.000€ alegando que es el cliente el que se “echa atrás”. Hemos tenido que recurrir a abogados y gastarnos el dinero.No obstante el procedimiento es crear una campaña donde cada uno pueda exponer lo ocurrido con claridad dado que las quejas son muchas. Además las APIs se lavan las manos.No es justo que otros sufran este tipo de problemas y engaños, con lo que tenemos que colaborar en desenmascarar sus artimañas.

 107. Deepa,metallic thread is used in embroidery..i used for long n short..but thread is difficult to manage and it failed i think…rimzim thread is used in almost all the stiches used in indian embroidery..stem stitch is apt for this thread…u might have seen my peacock project where i have used this thread for feathers..

 108. If your assets don’t equal your debts then, yeah, you’re bankrupt. Whether you get caught or not is the tricky part.The question is whether or not fiat currency backed by a wholly sov. sovcorp (as opposed to Weimar or any current hyperinflative state) like USG can get caught in bankruptcy. I mean, if their guns say “take the damn payment” I think we’ll take it, even if it’s nearly worthless pieces of high-quality paper.

 109. Kartku – wywoÅ‚aÅ‚eÅ›, oprawiajÄ…c muzycznie dzisiejszÄ… kartkÄ™, T.Rex.Z Children of the Revolution mam podobne do Twoich z 31 skojarzenia. Rany! to byÅ‚o 35 lat temu…Zanim imprezka siÄ™ rozkrÄ™ci na dobre – ponieważ wspieraliÅ›cie mnie po wypadkach sierpniowych – donoszÄ™, że Córka we wtorek wraca do pracy. Hura! (pewnie zaraz zadzwoni i dostanÄ™ po uszach). Ale nic to, trzymajmy razem kciuki za Jej powrót

 110. DziÄ™ki, zerknÄ™ na film jeÅ›li go odnajdÄ™. Co do Rosji mam ambiwaletne odczucia – z jednej strony potężny bagaż negatywnej historii, z drugiej kieÅ‚kujÄ…ca myÅ›l, że kto wie czy to tylko nie Rosja może dać odpór w dzisiejszych czasach rodzÄ…cemu siÄ™ unijnemu totalitaryzmowi.(poczÄ…wszy od prostowania ogórków, przez próby caÅ‚kowitego zawÅ‚aszczenia suwerennoÅ›ci krajów a skoÅ„czywszy na caÅ‚kowitym zniewoleniu jednostki przez totalnÄ… inwigilacjÄ™, wszechobecnÄ… kontrolÄ™ ludzi – ja z kolei polecam Ci książkÄ™ “nowy wspaniaÅ‚y Å›wiat” Aldousa Huxleya – choć pewnie jÄ… już czytaÅ‚eÅ›.

 111. J’habite Marseille et même dans la 2ème ville de France difficile de trouver des produits Favols pas trop loin de chez soi. Je me suis donc rendue sur le site de Favols sur lequel j’ai trouvé leurs coordonnées téléphoniques, je les ai appelé et miracle, les produits commandés partent demain par colis.Je vais donc pouvoir tester la succulente recette de Sophie …

 112. Hi.. Can someone tel me is permanent hair straightening good for hair or will it cause damage !?I’m planning to get my hair permanent straightened but scared if it damages my hair. If someone has done permanent hair straightening and dint find any problems can you guys please suggest me the best place to get it done and the price as well if u guys have any idea.. Thanks

 113. sepakat skali mas kw…saya suka menulis, dan baru belajar..sering sekali saya merasa sulit utk mengutarakan apa yang di benak saya dengan bahasa indonesia yang baik, padahal mudah saja sebenarnya kalau disampaikan dengan gaya yg biasa kita gunakan sehari-hari, parahnya, terkadang lebih mudah menggunakan bahasa istilah asing yang sudah sangat familiar…Wah, bahaya nih… musti belajar banyak lagi.

 114. 17/10/2012 at 08:51quelle armée??? c’est vraiment honteux et humiliant pour le peuple malienne. Mais en attendant que la CDEAO et l’ONU ne viennent que l’armée face quelque chose on va voir. hélas est ce perte du sens de l’honneur, un problème structurel? en tout cas c’est pas une stratégie ce que nous voyons et on ne saurait l’expliquer par un manque de moyens matériels. Log in to Reply

 115. Interesting article. I can’t imagine the emotional pain a person experience in comparison to physically hurting themself. I recently saw a special on eating disorders where a young lady would cut her body to gain some kind of control over her own self worth. It was sad to see someone in such mental distress that they would result in self injury and believing they were actually in control.

 116. I’ve been saying that all along. obama’s idea of hope and change is not what we think of when we hear hope and change. He wants to break our country down and level the playing field with the world. He doesn’t want success here. If we can see the picture the way he sees it-then all of what been happening and not happening starts to make sense——EXCEPT THAT”S NOT THE AMERICAN WAY!!!!!!!

 117. Unfortunately, the father and daughter will never totally put this situation behind them. But the daughter will remember her father as a hero whether the world does or not. Justice was serviced. People have to have the right to protect their family from harm and should not be punished for doing so. Perhaps that will make the criminal element think twice before committing crimes.

 118. But Loomis has long held that far less direct and explicit rhetoric was directly responsible for bad acts. Why should he not now “enjoy” being hoisted by his own petard?Let me try to guess Loomis’ response: the audiences of those he criticized would fail to understand the speech he criticized was rhetoric/hyperbole and take it literally, while his audience knows full well that his speech is rhetoric/hyperbole.

 119. annamarija saka:KamÄ“r letiņi aizgrābtÄ«bā dziedāja, komunistiskā nomenklatÅ«ra izrija krājumus, izÅ¡eptÄ“ja visu iespÄ“jamo, protams, neaizmirstot uzaudzÄ“t personÄ«gos financiālos taukus…Vai tiešām kāds vÄ“l ir tik glups, ka nesaprot: uz katrām vÄ“lÄ“Å¡anām naiviÄ·iem piespÄ“lÄ“ GAIÅ O SPÄ’KU, lai visu varÄ“tu turpināt? ArÄ« LIELÄ€ CERĪBA ZRP, ir kārtÄ“jais nomenklatÅ«ras sagatavotais “eÅ¡elons”…

 120. je viens juste de prendre cete decision,arret tabac depuis lundi 10h20,la derniere cigarrette,tres dur,je me sens seule……triste,mais je souhaite ne rien lacher ,que faire???peur de grossir,…vieille habitudes ,toujour une pensee a lheure ou je lallume….dur dur, est ce que ca me passer????merci de me repondre car la jai limpression que je vais jamùais y arriver,que ca va etre insurmontable,que moi ji arriverai pas,aidez moi svp…

 121. Josep escrigué:Companys, opine que no estem enfocant bé la comunicació en este tema. Els extractes han de ser també de l'explicació del que ha passat realment (nombre d'entrades, diners, etc.) i no sols del "politiqueo" intern del PSOE. Nosaltres tenim clar que ha estat per això, però si no som molt contundents, clars i insistents en què hem actuat bé, el Bloc s'afona a Alcoi. Mireu els comentaris de l'Aramultimedia.com

 122. Hej )DEJLIGT at se, at dine piger kan lide LEGO. Jeg arbejder selv i marketing afdelingen, dog i LEGO Australien, men skønt at se at en af mine yndlingsbloggere synes om Friends! Jeg er helt vild med detaljerne i sættet og har også allerede købt flere sæt.(Du behøver ikke inkludere denne kommentar i konkurrencen)!Happy building Mette

 123. Jose, como siempre, informando con datos objetivos y múltiples referencias. No dejes nunca de ser un pequeño rayo de razón y verdad en este tsunami de sombras y mentiras que producen las compañías cosméticas y los medios de comunicación que los publicitan.Sigo recomendando y hablando de tu blog cada vez que alguien saca a conversación lo bueno que le está sirviendo el úl1c48timo potingue (a 60 euros el bote) con enzimas/proteinas/extractos de perla, oro o caviar…Muchos ánimos y feliz navidad.

 124. மொத்தமாக கல்வி என்பது அரசின் வசம் மட்டுமே இருக்க வேண்டும். இந்த நாட்டின் குடிமகன்கள் அனைவருக்கும் கல்வி இலவசமாக தரப்பட வேண்டும். ‘இலவச கல்வி’ என்பது நமது பிறப்புரிமை. ஒவ்வொரொ நாடும், அரசும் தன் குடிமக்களுக்கு அளிக்க வேண்டிய உரிமை. ’இலவச கல்வி’ என்பது இறுதி எல்லை என்றபோதிலும் நடைமுறையில் உடனடி தீர்வுக்கான சாத்தியங்கள் என்ன? 1. தனியார் கல்வி நிறுவனங்களின் அநியாய கல்விக்கொள்ளைக்கு எதிராகப் போராடுவது. 2. அரசுப் பள்ளிகளை தரமாக நடத்தப் போராடுவது. இவை இரண்டும் நடைமுறை சாத்தியமானதே.

 125. Hey there I am a big fan of your blog posts and your blog. One could say that I started my own blog because I saw so many cool stuff on your blog So I just wanted to leave my link here and tell you that if you want a link on my blog I would be more then happy to write a few words abotu you and link back to you Love your work!

 126. Niin ja JenniKoolle: Samoin olen hämmentynyt siitä missä kaikkialla kemikaaleja piileekään. Ruoka, kosmetiikka, vaatteet, ehkäisy ja hygienia kuten terveyssiteet (!), huonekalut, astiat…Ja vielä ihmetellään miksi syövät on yleistyneet. Esim. nuorten naisten rintasyövät tuskin johtuu rasvaisesta ruoasta tms.

 127. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 128. In love with their breakfast burittos, my god so delicious! On a Saturday morning, this is all you need! Fresh and delicious. I come here every time I’m in town along with a few other places that I can’t pass up if I’m in the area. Sitting on the beach nomming on this burrito is straight paradise! Glad it’s super close to the hotel I am always at-the Sandman Inn (www.thesandmaninn.com). Cheap and the way to go when traveling in SB.

 129. Davi, com todo o respeito, você está absurdamente enganado. Não vou repetir o que o Paulo Ricardo já disse; apenas complemento que o modo texto é essencial em ambientes corporativos, pois servidores raramente são administrados com ferramentas gráficas do KDE ou Gnome (quando muito, são usadas interfaces Web), e simplesmente não dá pra fazer no GUI tudo o que é possível no prompt. Uma das essências do Linux é o shell =)[]s Usando Firefox 2.0.0.11 em Windows XP