วิธีพิจารณาคดีปกครอง : คําอุทธรณ์ที่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระอันควร ได้รับการวินิจฉัย

เรื่อง วิธีพิจารณาคดีปกครอง : คําอุทธรณ์ที่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระอันควร
ได้รับการวินิจฉัย (พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๗๓ วรรคสาม ระเบียบของ
ที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)
ข้อเท็จจริงที่ไม่อาจทําให้ผลของคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

เปลี่ยนแปลงไป และไม่ทําให้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยคดีแตกต่างไปจากที่ศาลปกครองชั้นต้น
ได้วินิจฉัยมา

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๐/๒๕๕๗
คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑) มีคําสั่งที่ ๕๕๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑
แก้ไขคําสั่งที่ ๘๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่กําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดี
ซึ่งเดิมดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๗ ตําแหน่งเลขที่ อ.๘๐ เป็นตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงิน ๗/๘ ตําแหน่ง เลขที่ อ.๑๖ และคําสั่งที่ ๕๑๓/๒๕๕๐ ลงวันที่
๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ ที่เลื่อนและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงิน
และบัญชี ๘ ตําแหน่งเลขที่ อ.๑๖ แล้วทําให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายต้องกลับไป
ครองตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๗ ตําแหน่งเลขที่ อ.๑๙ จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
ได้มีคําสั่งที่ ๔๓๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ แก้ไขคําสั่งที่ ๕๕๙/๒๕๕๑ ลงวันที่
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยกําหนดตําแหน่งเลขที่ อ.๑๙ เป็นตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๗
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย และแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดํารงตําแหน่งดังกล่าว และมีคําสั่งที่ ๔๙๓/๒๕๕๒
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ยกเลิกคําสั่งที่ ๔๓๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ขอให้ศาล
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ ๕๕๙/๒๕๕๑ ลงวันที่
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ คําสั่งที่ ๔๓๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ และคําสั่งที่ ๔๙๓/๒๕๕๒
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แต่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากถือว่าผู้ฟ้องคดี
ควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)) ได้รับหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี คือ วันที่
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ จึงเป็นการฟ้องคดี
เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนกรณีที่
ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ร้องทุกข์กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคําสั่งที่ ๔๓๗/๒๕๕๒
ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ และมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส.พ.ฐ.) ที่ ๑ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ที่ ๔) อ้างว่า
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคําสั่งที่ ๔๙๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ก็ไม่เป็นเหตุขยายเวลาการฟ้องขอให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ ๕๕๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ เมื่อพิจารณาคําอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่าถ้านับจากวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่น
ร้องทุกข์หนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคําสั่งที่ ๔๙๓/๒๕๕๒
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ คัดค้านขอความเป็นธรรมก็จะเป็นการยื่นฟ้องคดีภายใน
กําหนดเวลาเมื่อได้ล่วงพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่แก้ไขการกระทํา
ที่ผิดระเบียบ แต่ไม่ได้รับการชี้แจงใดๆ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นร้องทุกข์ตามหนังสือลงวันที่
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ และลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ก็เป็นการร้องทุกข์คัดค้านคําสั่งที่ ๔๓๗/๒๕๕๒
ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ และคําสั่งที่ ๔๙๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยชัดเจน
นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีก็ได้ยอมรับในคําอุทธรณ์แล้วว่า หากนับตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคําสั่ง
ที่ ๕๕๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ยื่นอุทธรณ์คําสั่งย่อมเกินกําหนดเวลาการฟ้องคดี
ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงเป็นที่ยุติตามศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยแล้วว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกําหนดเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙
แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ แม้ผู้ฟ้องคดีอ้างในอุทธรณ์ว่า หากนับระยะเวลาจากวันที่ผู้ฟ้องคดี
ยื่นร้องทุกข์ตามหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์และ
คัดค้านคําสั่งที่ ๔๙๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ถึงวันยื่นฟ้องคดีนี้ เป็นการยื่นฟ้องคดีนี้
ภายในกําหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ก็ไม่อาจทําให้ผลของคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
เปลี่ยนแปลงไปและไม่ทําให้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยคดีแตกต่างไปจากที่ศาลปกครองชั้นต้น
ได้วินิจฉัยในประเด็นนี้แล้วว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคําสั่งที่ ๔๙๓/๒๕๕๒ ลงวันที่
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นคําสั่งที่ยกเลิกคําสั่งที่ ๔๓๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒
เนื่องจากอ้างมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ครบถ้วน และคําสั่งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของ
สิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเพราะผู้ฟ้องคดียังครองตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๗
ตําแหน่งเลขที่ อ.๑๙ ต่อไป อีกทั้งคําสั่งที่ ๔๙๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ก็เป็นการ
แก้ไขคําสั่งที่ ๕๕๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ทําให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายและเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ กรณีจึงเห็นได้ว่าคําอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่อาจทําให้ผล
ของคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเปลี่ยนแปลงไป และไม่ทําให้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยคดี
แตกต่างไปจากที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยมาแต่อย่างใด ดังนั้น คําอุทธรณ์คําพิพากษาของ
ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคําอุทธรณ์ที่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย
ตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ วรรคสอง
แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงมีคําสั่งไม่รับอุทธรณ์
และให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ
ที่มา : สํานักประธานศาลปกครองสูงสุด

784 ตอบกลับไปที่ “วิธีพิจารณาคดีปกครอง : คําอุทธรณ์ที่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระอันควร ได้รับการวินิจฉัย”

 1. Greɑt – I shgⲟuld ϲeгtainly pronoᥙnce, impressеd ᴡith yoսr site.
  I had no trouble navigatіng through all tthe tabѕ ɑs well as rеlated info ended up being truly simple to do to aсcess.
  I recentlу foᥙnd what I hokped for befoгe you know it
  aat all. Reasonably unuѕual. Is likelʏ to appreciɑte it ffor those who addd forums
  or anythіng, sіte theme . a tones way for yoᥙr client to communicate.
  Excellent task.

  Feeⅼ free tto surf to my page … look these up (http://www.thehindubusinessline.com)

 2. obat jengger ayam di apotik

  Hallo i particularly like about the picture / article / presentation that you describe. Very unique, interesting and useful. denature adalah sebuah perusahaan yang fokus dalam bidang obat herbal aman dan ampuh tanpa efek samping. obat kami sangat mujar…

 3. Can I just say what a comfort to find an individual who truly
  knows what they are discussing online. You actually realize how to bring
  an issue to light and make it important. A lot more people have to
  check this out and understand this side of your story.
  I was surprised that you are not more popular given that you surely possess the gift.

 4. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is important and all. Nevertheless think
  of if you added some great photos or video clips to give your posts more,
  “pop”! Your content is excellent but with pics and video clips, this blog could definitely be one of the best in its niche.
  Terrific blog!