ศาลปกครองคืออะไร ?

                ปัจจุบัน ระบบศาลของประเทศไทยเป็นระบบที่เรียกว่า“ศาลคู่”ประกอบด้วย“ศาลยุติธรรม”ซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆที่ไม่อยู่ในอำนาจของ ศาลอื่นและ“ศาลปกครอง”ซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษา“คดีปกครอง”

           คดีปกครอง1

                คดีปกครอง หมายถึง คดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนกรณีหนึ่งและข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอีกกรณีหนึ่ง โดยเป็นข้อพิพาทที่เกิดจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร กระทำละเมิดหรือมีความรับผิดอย่างอื่นอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หรือเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ สัญญาทางปกครอง

ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในระบบระบบนิติรัฐ คือ เป็นรัฐที่ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายทั้งสิ้น หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายของรัฐย่อมไม่อาจจะใช้อำนาจหรือทำการใดๆ ไปกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ตามอำเภอใจ แต่จะต้องกระทำการโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายเท่านั้นและจะต้องกระทำตามหลักเกณฑ์และภายในขอบเขตที่กฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้นอีกด้วย

ปรัชญาในการใช้อำนาจบริหารราชการบ้านเมืองก็คือ รัฐมีภารกิจตามกฎหมายที่จะต้องดูแลรักษาประโยชน์ของประชาชนทุกคนเป็นส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะและในขณะเดียวกันนั้นรัฐก็ต้องเคารพและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิให้หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ฉะนั้นการใช้อำนาจของรัฐจึงต้องถูกตรวจสอบได้ทั้งจากองค์กรภายในและองค์กรภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกตรวจสอบการใช้อำนาจโดยศาล

ด้วยเหตุนี้ศาลปกครองจึงมีภารกิจในการตรวจสอบและ ควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองว่าการกระทำ คำสั่ง หรือคำสั่งทางปกครองที่ได้ดำเนินการไปนั้น เป็นไปโดยถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่

สำหรับคดีพิพาทระหว่างเอกชนกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชนด้วยกันเองที่คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีแรงงาน คดีภาษีอากรไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครองแต่อยู่ในอำนาจศาลยุติธรรม

ดังนั้น การจัดกระบวนการยุติธรรมออกเป็นกระบวนการ ยุติธรรมทางปกครองซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลปกครอง      และกระบวนการ ยุติธรรมทางแพ่งและอาญาซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม    ทำให้ ประเทศไทยมีระบบศาลที่เรียกว่า “ระบบศาลคู่” ซึ่งต่างไปจากเดิมที่เป็น “ระบบศาลเดี่ยว”

 

ที่มา : สำนักงานศาลปกครอง

212 ตอบกลับไปที่ “ศาลปกครองคืออะไร ?”

  1. You can certainly see your expertise within the work you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. At all times follow your heart.

ใส่ความเห็น