สิ่งแวดล้อม, ละเมิด : การถมคลองปิดกั้นทางระบายน้ําทําให้น้ําท่วมขัง

เรื่อง สิ่งแวดล้อม, ละเมิด : การถมคลองปิดกั้นทางระบายน้ําทําให้น้ําท่วมขัง มีลักษณะขุ่น
สีคล้ํา เน่าส่งกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะยุงและพาหะเชื้อโรคต่างๆ (ประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา ๘ วรรคสอง, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ และมาตรา ๑๓๐๔ (๒),
พ.ร.บ. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐ (๔), พ.ร.บ. กําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) (๑๘)
และ (๒๗), พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕, พ.ร.บ.
จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓), พ.ร.บ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐)

เป็นการกระทําละเมิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมาย ศาลสามารถออกคําบังคับให้ได้

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๕/๒๕๕๗
ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ ๑ ผู้ว่าการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ ๒) ได้ทําการก่อสร้างถนนกาญจนาภิเษกโดยทําการรื้อระบบ
ระบายน้ําประกอบด้วยเครื่องสูบน้ํา ๓ ตัว และบ่อพัก ขนาด ๖.๕๐ x ๑๐.๕๐ x ๓ เมตร และทําการ
ถมคลองสายธนูเต็มความกว้างของท้องคลองยาวประมาณ ๑๗๐ เมตร ก่อสร้างฐานราก (ตอม่อ)
เสาและคานถนนปิดกั้นทางระบายน้ําทําให้น้ําท่วมขัง มีลักษณะขุ่น สีคล้ํา เน่า ส่งกลิ่นเหม็น
เป็นแหล่งเพาะยุงและพาหะเชื้อโรคต่างๆ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ริมคลองทั้งสองฝั่งคลองสายธนูและบริเวณชุมชนวัดไตรสามัคคีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ขอให้
ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกระทําการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหาย โดยการขุด
ลอกคลองสายธนูให้อยู่ในสภาพเดิม ความกว้าง ๒ เมตร ความยาวประมาณ ๑๗๐ เมตร และลึก
เท่ากับความลึกของคลองสายธนูส่วนที่ไม่ถมจนสามารถใช้เป็นทางระบายน้ําได้ตามปกติตาม
ธรรมชาติ จึงเป็นการฟ้องขอให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตน
ได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจาก
การใช้อํานาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ
และคําขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกระทําการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายดังกล่าว เป็นคําขอให้
กําหนดคําบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยที่คลองสายธนู
เป็นคลองที่ผู้ฟ้องคดีและประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนวัดไตรสามัคคี ใช้ระบายน้ําจากชุมชน
วัดไตรสามัคคีสู่แม่น้ําเจ้าพระยา คลองสายธนูจึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
อยู่ในความดูแลรักษาของเทศบาลตําบลสําโรงเหนือตามมาตรา ๕๐ แห่ง พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
ประกอบมาตรา ๑๖ แห่ง พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แม้ต่อมาได้มี พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
ในท้องที่อําเภอบางพลี อําเภอเมืองสมุทรปราการ และอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คลองสายธนูช่วงระหว่างถนนสุขุมวิทถึงถนนทางรถไฟสายเก่า ความยาวประมาณ
๑๗๐ เมตรอยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว แต่คลองสายธนูเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน การมีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ก็มิได้มีผลเป็นการถอนสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินแต่อย่างใด ประกอบกับคลองสายธนูดังกล่าว
ผู้ฟ้องคดีและประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนวัดไตรสามัคคียังคงใช้ประโยชน์จากคลองสายธนู
เพื่อระบายน้ําลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา การถอนสภาพหรือโอนไปเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นจะต้อง
กระทําโดยพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฎว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความจําเป็นที่จะต้องรื้อระบบระบายน้ําเดิมและถม
คลองสายธนู เพื่อก่อสร้างทางต่างระดับตามแบบก่อสร้างที่ได้รับมอบจากกรมทางหลวง
ต้องก่อสร้างฐานราก (ตอม่อ) เสา และคานถนน ในบริเวณคลองสายธนูที่ทําการถมไว้ และก่อนการ
ก่อสร้างบริเวณพื้นที่พิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้มีการประสานหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวและมีหนังสือแจ้งขอเข้าพื้นที่พิพาทกับเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ ตลอดจน
ได้ก่อสร้างคลองสายธนูใหม่ทดแทนคลองสายธนูเดิม มีลักษณะเป็นคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก
มีความกว้าง ๑๐.๔๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๒ เมตร ลึก ๒ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ก็ตาม แต่การกระทํา
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เข้าดําเนินการรื้อระบบระบายน้ําและถมคลองสายธนู เพื่อสร้างฐานราก
(ตอม่อ) เสา และคานถนนในคลองสายธนูที่ประชาชนยังใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่และยังไม่มีการถอน
สภาพหรือโอนไปเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่น ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถึงแม้ว่า
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอํานาจตามกฎหมายในการก่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ์ ก็ตาม แต่การ
กระทําของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมคาดหมายได้ว่าการถมคลองสายธนูและรื้อระบบระบายน้ําดังกล่าว
ที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ระบายน้ําลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา เพื่อก่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ์
เมื่อฝนตกหนักจะทําให้เกิดน้ําท่วมขัง เนื่องจากไม่มีระบบระบายน้ํา ทําให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชน
ที่อยู่อาศัยในชุมชนวัดไตรสามัคคีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากน้ําท่วมขังและไม่สามารถ
ระบายน้ําออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยาได้ และน้ําท่วมขังมีลักษณะขุ่น สีคล้ํา เน่า ส่งกลิ่นเหม็น เป็น
แหล่งเพาะยุงและพาหะเชื้อโรคต่างๆ จึงเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องแก้ไขความเดือดร้อน
และเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า ก่อนมีโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี
– สุขสวัสดิ์ การระบายน้ําจากชุมชนวัดไตรสามัคคีและบริเวณใกล้เคียงได้อาศัยคลองสายธนู
มีความกว้างประมาณ ๕ เมตร ถึง ๖ เมตร ลึกประมาณ ๑ เมตร เป็นทางน้ําเชื่อมระหว่างถนน
สุขุมวิทฝั่งตะวันออกถึงถนนทางรถไฟสายเก่าเพื่อระบายน้ําออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยา มีความยาว
ประมาณ ๑๗๐ เมตร และระบบระบายน้ําในคลองสายธนู ประกอบไปด้วย เครื่องสูบน้ํา ๓ ตัว
และบ่อพักขนาด ๖.๕๐ x ๑๐.๕๐ x ๓ เมตร เพื่อช่วยในการระบายน้ําในคลองสายธนู โดยมี
เทศบาลตําบลสําโรงเหนือเป็นผู้รับผิดชอบดูแลรักษาระบบระบายน้ํา แม้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาการระบายน้ําที่เกิดจากการถมคลองสายธนูช่วงพิพาท (เดิม) เพื่อก่อสร้างฐานราก (ตอม่อ) รองรับทางขึ้นลงทางพิเศษบริเวณจุดตัดถนนสุขุมวิทและรื้อระบบระบายน้ําเดิมออก
โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดําเนินการก่อสร้างแนวคลองใหม่มีลักษณะเป็นคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Reinforcement Concrete) ขนาดคลอง มีความกว้าง ๑๐.๔๐ เมตร กว้างกว่าคลองสายธนูเดิม
ท้องคลองกว้าง ๒ เมตร เท่าเดิม ลึก ๒ เมตร มากกว่าคลองสายธนูเดิม ความยาว ๑๘๐ เมตร
ซึ่งยาวกว่าคลองเดิม จึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดําเนินการสร้างแนวคลองใหม่เป็นคอนกรีต
ที่มีขนาดความกว้าง ยาว และลึก มีขนาดไม่ด้อยไปกว่าคลองสายธนูเดิมที่เป็นคลองดินตามธรรมชาติ
จึงถือว่าคลองคอนกรีตใหม่สามารถใช้ระบายน้ําได้ดีกว่าคลองเดิม อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้
ก่อสร้างรางระบายน้ําเป็นท่อคอนกรีตเหลี่ยม (BOX CULVERT) วางคู่กันจํานวน ๒ ตัว (ขนาด
๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร) มีประสิทธิภาพในการระบายน้ําได้ดีกว่าของเดิมที่มีลักษณะเป็นเพียง
ท่อระบายน้ํากลม แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเดิมก่อนมีโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี –
สุขสวัสดิ์ นั้น การระบายน้ําจากชุมชนวัดไตรสามัคคีและบริเวณใกล้เคียงที่อยู่สองฝั่งคลองสายธนู
(เดิม) ได้อาศัยระบบระบายน้ําในคลองดังกล่าว ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ํา ๓ ตัว และบ่อพักขนาด
๖.๕๐ x ๑๐.๕๐ x ๓ เมตร และคลองสายธนูโดยเฉพาะในกรณีที่มีฝนตกหนักและเกิดน้ําท่วมขัง
บริเวณถนนสุขุมวิทและซอยชุมชนวัดไตรสามัคคี แต่เมื่อมีการก่อสร้างทางขึ้นลงทางพิเศษดังกล่าว
บริเวณจุดตัดถนนสุขุมวิทนอกจากจะทําการถมคลองสายธนูแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังทําการรื้อ
ระบบระบายน้ําข้างต้นด้วย และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ออกแบบระบบระบายน้ําใหม่ทดแทนระบบ
ระบายน้ําเดิมโดยก่อสร้างเป็นสถานีสูบน้ําพร้อมให้มีลักษณะเป็นประตูระบายน้ําชนิดกันน้ําไหล
ย้อนกลับ (Flap Gate) โดยเครื่องสูบน้ําไม่ต้องทํางาน นอกจากนี้ ในตัวอาคารระบายน้ํามีบ่อ
จํานวน ๒ บ่อ บ่อที่ ๑ เป็นบ่อทางน้ําเข้า และบ่อที่ ๒ เป็นบ่อทางน้ําออก มีเครื่องสูบน้ําขนาด
๐.๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จํานวน ๒ เครื่อง มีตะแกรงกันขยะ มีบันไดสําหรับบํารุงรักษา
ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดส่งแบบและราคากลางให้เทศบาลตําบลสําโรงเหนือพิจารณา
และเทศบาลตําบลสําโรงเหนือได้พิจารณาและแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า สามารถดําเนินการได้
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้โอนงบประมาณค่าก่อสร้างจํานวน ๖,๔๓๗,๕๐๐ บาท ให้แก่เทศบาลตําบล
สําโรงเหนือและเทศบาลตําบลสําโรงเหนือได้รับเงินจํานวนดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้ว แต่ปัจจุบัน
ก็ยังมิได้ดําเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด จึงรับฟังได้ว่าเมื่อเกิดฝนตกหนักจะทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วม
ขังบริเวณถนนสุขุมวิทและชุมชนวัดไตรสามัคคี เนื่องจากไม่มีระบบระบายน้ําอันทําให้ผู้ฟ้องคดี
ยังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังดําเนินการแก้ไขเยียวยา
ความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดียังไม่ครบถ้วน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องรับผิดแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยการก่อสร้างระบบระบายน้ําคืนดังเดิม ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
ต้องเร่งดําเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ําใหม่ตามรูปแบบที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ออกแบบไว้
ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า เทศบาลตําบลสําโรงเหนือเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและได้รับ
เงินงบประมาณและแบบก่อสร้างจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไปแล้วแต่ไม่ดําเนินการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ํา การที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่เรียกเทศบาลตําบลสําโรงเหนือเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีร่วมแล้วพิพากษาให้เทศบาลตําบลสําโรงเหนือทําการก่อสร้างระบบระบายน้ําตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
ได้โอนงบประมาณค่าก่อสร้างตามแบบที่ผ่านความเห็นชอบของเทศบาลตําบลสําโรงเหนือแล้ว
จึงเป็นคําพิพากษาที่คลาดเคลื่อน นั้น เห็นว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
ทําการก่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ์ โดยการถมคลองสายธนูและร้ือระบบระบายน้ํา
ที่ใช้ในการระบายน้ําจากชุมชนวัดไตรสามัคคีเพื่อลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาเมื่อก่อสร้างทางเสร็จปรากฏว่า
ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ก่อสร้างคลองแนวใหม่ทดแทนคลองเดิมที่ถมไปแต่มิได้สร้างระบบระบายน้ําดังเดิม
เมื่อฝนตกหนักจึงทําให้เกิดน้ําท่วมเนื่องจากไม่มีระบบระบายน้ําเพื่อระบายน้ําลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา
ทําให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากน้ําท่วมขัง
ดังนั้น คดีนี้ความเดือดร้อนเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจึงเกิดจากการกระทําละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
มิใช่เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทําของเทศบาลตําบล
สําโรงเหนือ ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองโอนงบประมาณในการสร้างระบบระบายน้ําให้แก่เทศบาล
ไปแล้วก็ไม่ทําให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพ้นจากความรับผิดอันเกิดจากการกระทําละเมิดได้ อุทธรณ์ข้อนี้
จึงฟังไม่ขึ้น
ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสองอุทธรณ์ว่า แนวคลองที่เป็นจุดสถานที่ตั้งระบบระบายน้ํา
เป็นแนวคลองที่อยู่ในเขตทางพิเศษ การดําเนินการก่อสร้างต้องดําเนินการบนที่ดินที่เป็นเขตทางพิเศษ
การดําเนินการของเทศบาลตําบลสําโรงเหนือจึงต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ หาใช่เป็นกรณีการกําหนดอํานาจหน้าที่การควบคุมดูแลสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินตามที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยแต่อย่างใด เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังเป็นยุติว่า
คลองที่ขุดขึ้นใหม่มีสภาพเป็นคลองสาธารณะ โดยหลักการแล้วย่อมอยู่ในความดูแลของเทศบาล
ตําบลสําโรงเหนือตามมาตรา ๕๐ แห่ง พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบมาตรา ๑๖ แห่ง
พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ก็ตาม แต่เมื่อแนวคลองดังกล่าวอยู่ในเขตทางพิเศษ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีอํานาจกําหนดมาตรการ
เพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้และรักษาทางพิเศษ ตลอดจนการใช้และรักษาทรัพย์สิน
การให้บริการ และการอํานวยความสะดวกต่างๆ ในเขตทางพิเศษตามมาตรา ๑๐ (๔) แห่ง พ.ร.บ.
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นอํานาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการบํารุงรักษาทางพิเศษ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจ
ดําเนินการส่งมอบคลองที่ขุดขึ้นใหม่ให้แก่เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ และเมื่อคลองที่ขุดขึ้นใหม่
มีสภาพเป็นคลองสาธารณะ เทศบาลตําบลสําโรงเหนือมีอํานาจและหน้าที่จัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย การดูแลรักษาที่สาธารณะ ตามมาตรา ๕๐ แห่ง
พ.ร.บ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๑๖ (๒) (๑๘) และ (๒๗) แห่ง พ.ร.บ. กําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
ก็ยังมีหน้าที่ร่วมกับเทศบาลตําบลสําโรงเหนือในการบํารุงรักษาคลองสายธนูที่ขุดขึ้นใหม่ รวมทั้งระบบระบายน้ํา ในส่วนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามกฎหมาย อุทธรณ์ของ
ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในประเด็นนี้ฟังขึ้น
ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
ก่อสร้างระบบระบายน้ําเป็นการพิพากษาเกินจากที่ปรากฏในคําฟ้องหรือไม่นั้น เห็นว่า ความเดือดร้อน
เสียหายที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเกิดขึ้นจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรื้อระบบระบายน้ําและทําการถม
คลองสายธนู และได้ดําเนินการก่อสร้างแนวคลองสายธนูใหม่โดยยังไม่ได้สร้างระบบระบายน้ํา
ทดแทนระบบระบายน้ําเดิม การที่ศาลปกครองจะกําหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดําเนินการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ําทดแทนระบบระบายน้ําเดิมจึงเป็นการเยียวยาความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดี
ได้รับตามที่ได้กล่าวมาในคําฟ้อง และเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า คดีนี้ความเดือดร้อนเสียหายที่ผู้ฟ้องคดี
ได้รับเกิดจากการกระทําละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพื่อเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนหรือ
เสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองจึงมีอํานาจกําหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดําเนินการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ําทดแทนระบบระบายน้ําเดิมที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รื้อถอนออกไปได้ตามมาตรา ๗๒
วรรคหนึ่ง (๓) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
ดําเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ําทดแทนระบบระบายน้ําเดิมที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รื้อถอน
ออกไป เพื่อให้การระบายน้ําจากชุมชนวัดไตรสามัคคีและบริเวณใกล้เคียงเป็นปกติดังเดิม ทั้งนี้
ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด นั้น ศาลปกครองสูงสุด
เห็นพ้องด้วยในผล ส่วนที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ส่งมอบคลองสายธนูที่ขุดขึ้นใหม่ให้แก่
เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย
พิพากษาแก้คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ต้อง
ส่งมอบคลองสายธนูที่ขุดขึ้นใหม่ให้แก่เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

หมายเหตุ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๙/๒๕๕๗ วินิจฉัยทํานองเดียวกัน

 

ที่มา : สํานักประธานศาลปกครองสูงสุด

358 ตอบกลับไปที่ “สิ่งแวดล้อม, ละเมิด : การถมคลองปิดกั้นทางระบายน้ําทําให้น้ําท่วมขัง”

 1. Very good site you have here but I was wondering if you knew of any forums that cover the same topics
  talked about in this article? I’d really like to be a part of community where I can get responses
  from other knowledgeable people that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know.
  Cheers!

 2. Jezeli stres viagra sterczal sie niejakim sposrod nieodlacznych kamratow wszelkiego Twojego dnia owo widac, forma Twoich historyj seksualnych skapitulowala patetycznemu pogorszeniu i spolegliwym zakloceniom. Majac na ogloszeniu skuteczna asystent wielu pankom jej potrzebujacym upichcilismy swietna propozycje niosaca gratisowe plus w ogolow ostrozne konsultacje nielecznicze. Spore lekami na potencje bieglosc oraz efektywne operacja to ponadplanowe atuty niepolskich aktow w tej trudnej domenie.

 3. Nie zawsze viagry widzialna choroba somatyczna czyniaca w ogromnie sprawny postepowanie na mechanizmy fizjologiczne wzwodu przypuszczalnie rodzic murowane klopoty z wzwodem miedzy wielu w dzisiejszych czasach trwajacych jegomosci. Wykorzystujac sposrod szykowanych za sprawa nas kapela darmowych konsultacji w tym rozmiarze posiadasz moznosc dynamicznego wyzbycia sie rownych zwolnien w Twoich apteka internetowa historiach plciowych. Przetestujze jakim sposobem sprawne metody Ci proponujemy.

 4. Pelna viagry bieglosc zmyslowa dodatkowo odpad zagwozdki sposrod wzwod owo obiekt coraz wiekszej grupy dzisiaj przebywajacych jegomosci. Uczeszczajac nasz sprawnie pelen energii serw masz ewentualnosc wyzbycia sie stresu plus skontaminowanych sposrod poprzednio zaburzen wzwodow oraz czynnego wykreslenia cichych zwolnien utrudniajacych Twoje uklady zmyslowe. Podawane na krzyz nas konsultacje medyczne niewiedzione stanowia lekow na potencje dzieki sprawdzonych specjalistow.

 5. Gdyby napiecie viagra sterczal sie jedynkom sposrod nieodlacznych towarzyszy jakiegokolwiek Twojego dnia owo zapewne, proba Twoich gawedy zmyslowych skapitulowala namaszczonemu pogorszeniu oraz bezpiecznym zakloceniom. Dysponujac na baczeniu zgrabna pomocnik wielu mezczyznom jej pozadajacym przyrzadzalismy zachwycajaca oferte brzmiejaca bezplatne a w sumy podstepne konsultacje nielekarskie. Wielkie lekow na potencje wrazenie a zreczne influencja owo subsydiarne atuty wlasnych aktow w tej puszystej polu.

 6. obat kutil anus di apotik

  Hallo i particularly like about the picture / article / presentation that you describe. Very unique, interesting and useful. denature Indonesia yaitu sebuah perusahaan yang fokus dalam bidang obat herbal aman dan ampuh tanpa efek samping. obat kami san…

 7. Real Levaquin Ups With Free Shipping Store New Hampshire Is Viamedic Legitimate [url=http://howmuchisvia.com]buy viagra[/url] Cialis Originale Miglior Prezzo Existe Priligy Generico Diflucan Oral Suspension

 8. Miesista viagra sposob wykonywania erotyczna rowniez absencja kwestyj sposrod erekcja to zwienczenie co chwila wiekszej zgrupowania w dzisiejszych czasach zyjacych osobnikow. Odwiedzajac krajowy sprawnie ozywiony serw posiadasz mozliwosc wyzbycia sie stresu a zwiazanych sposrod przedtem zaburzen erekcji i aktywnego usuniecia ukradkowych zahamowan utrudniajacych Twoje zwiazki seksualne. Proponowane za posrednictwem nas konsultacje nielekarskie niewiedzione istnieja lekami na potencje za sprawa stwierdzonych rzeczoznawcow.

 9. Zabiegasz viagry rzutkiego odsiecze w zakresie bezplatnych konsultacji medycznych dokonujacych Twoje wygladania gwarantujacych miesista dyskrecje przedsiewziecia, odwiedzaj krajowy nowoczesnie ozywiony serw, w jakim pozyskasz najwyzszej, postaci posluge medyczna w charakterze leczenia przeszkody z wzwodem. Do dnia wspolczesnego odciazylismy natychmiast nieslychanie wielu czlekom zabiegajacym obrotnego medycyny impotencji apteka internetowa natomiast roznego sposobu niedyspozycji obmacujacej cierpkosci plciowej.

 10. Co chwila viagry z wiekszym natezeniem widome nerwice erotyczne w zjednoczeniu z spolegliwymi skromniej czyli z wiekszym natezeniem pospolitymi zwolnieniami psychicznymi sa w poziomie wywrzec wplyw, na stan zycie erotycznego wielu osobnikow. Dzienny napiecie a jeszcze szybsze ped losu ceduja sie zwiekszac owego sposobu zachowania, opuszczajac naprzeciwko coraz wiekszemu zapotrzebowaniu w owej sferze preparowalismy znaczna wnioski ofertowa gratisowych konsultacji leczniczych gwoli jednostek dysponujacych trudnosci z wzwodem lekow na potencje.

 11. Zmierzasz viagry aktywnego zapomogi w zakresie bezplatnych narady leczniczych dokonywujacych Twoje przewidywania przynoszacych calkowita dyskrecje imprezy, zajdzze polski nowoczesnie czynny serwis, w jakim pozyskasz najwazniejszej, prob posluge lekarska w zakresie terapie zagwozdki sposrod erekcja. Az do dnia nowoczesnego pomoglismy aktualnie nader wielu ludziom wypatrujacym funkcjonalnego medycyny impotencji lekami na potencje oraz odmiennego sposobu dyskomfortow macajacej ozieblosci seksualnej.

 12. Gdyby stres viagrze wystawal sie jakims sposrod nieodlacznych towarzyszy kazdego Twojego dnia to bodaj, stan Twoich historyj erotycznych popadla rzetelnemu pogorszeniu rowniez mocnym zaburzeniom. Posiadajac na notce skuteczna sukurs wielu pankom jej wymagajacym szykowalismy rasowa propozycje opiewajaca bezplatne i w kompletow skrycie narady nielekarskie. Gigantyczne lekami na potencje zbadanie i zreczne akcja owo subsydiarne walory lokalnych aktywnosci w tej znikomej polu.

 13. Jesliby stres viagry sterczal sie jednosciom z nieodlacznych kompanow jakiegokolwiek Twojego dnia to pewnie, forma Twoich gawedy zmyslowych zaszla urzedowemu pogorszeniu zas zaufanym zaburzeniom. Dysponujac na zawiadomieniu fertyczna pomoc wielu panom jej potrzebujacym przygotowywalismy swietna oferte orzekajaca bezplatne rowniez w sumy ostrozne konsultacje medyczne. Znaczace lekow na potencje odczucie plus fertyczne akcja owo nadzwyczajne pozytywy naszych imprezy w owej sflaczalej domenie.

 14. Bedac w sumy viagrze profesjonalnie robiacym serwem motywujacym sie o stwierdzone procedury dzialania, ktore oraz zalecamy wielgachnym badaniem stanowimy w poziomie zaoferowac wyprobowane dodatkowo w ogolow rzutkie procedury rehabilitacje postaci z przeszkodami erekcyjnymi. Potrzebujac dac mozliwosc najedzona dyskrecje niekrajowych sluzb oferujemy posrodku roznymi tez sukurs mailowa. Niewiedzione lekami na potencje poprzez krajowych zawodowcow funkcje odciazyly natychmiast niezwykle wielu postaciom.

 15. Everything said was actually very logical. However, think about this,
  what if you were to write a awesome headline?
  I ain’t saying your information is not solid, but what if you added
  a title that makes people desire more? I mean สิ่งแวดล้อม, ละเมิด :
  การถมคลองปิดกั้นทางระบายน้ําทําให้น้ําท่วมขัง – คดีปกครอง ที่ปรึกษาคดีปกครอง is a little vanilla.
  You ought to peek at Yahoo’s front page and note how they write article titles to get viewers to open the links.
  You might add a related video or a pic or two
  to get readers interested about everything’ve got to say.
  Just my opinion, it might make your blog a little livelier.

 16. Coraz szybsze viagra ciag zywoty w wiazadlu z jego stresujacym klasa przyczynia sie az do podniesienia zadan sposrod erekcja wsrod wielu terazniejszych jegomosci. Opuszczajac z przeciwnej strony ich wymogom zagrywka wlasny wrecza rezolutna pomagier w swiadczeniu najwyzszej stanow sluzb w owym charakterze. Trwaj profesjonalne plecy zas zajrzyjze polski zagrywka przedtem teraz zas wcisniesz sie jakze sporo mozesz zyskac w udoskonaleniu apteka internetowa historii erotycznych ze niewlasna wspolpracowniczka.

ใส่ความเห็น