เวนคืน : ฟ้องขอเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่ม

เรื่อง เวนคืน : ฟ้องขอเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่ม (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๙ วรรคสอง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖ วรรคสาม)

การกําหนดค่าทดแทนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม ดอกเบี้ย

คําพิพากษาศาลปกครองสงสู ุดที่ อ.๕๔๗/๒๕๕๗
ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๕๔๑๗ ตําบลบางปลา (บางลาว) อําเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่
๒๖ ไร่ ๒๐ ตารางวา ที่ดินแปลงดังกล่าวบางส่วนเนื้อที่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา อยู่ในแนวเขตที่จะ
เวนคืนตาม พ.ร.ฎ. กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําตามโครงการระบายน้ําบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ
มีมติกําหนดเงินค่าทดแทนที่ดินในท้องที่อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สําหรับที่ดินตําบล
บางปลาตั้งแต่ใต้คลอง ๙ ลงมาด้านทิศใต้ จนสุดเขตตําบลบางปลา เป็น ๔ หน่วยราคา
โดยกําหนดให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามอยู่ในหน่วยที่ ๓ ที่ดินติดคลองสาธารณประโยชน์หรือ
คลองชลประทาน ไร่ละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท ถูกเวนคืน ๓ งาน ๑๕ ตารางวา
เป็นเงินค่าทดแทนที่ดินจํานวน ๖๓๐,๐๐๐ บาท และเงินค่าทดแทนบ่อเลี้ยงปลาเป็นเงิน
๑๐,๗๙๐.๘๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนทั้งสิ้น ๖๔๐,๗๙๐.๘๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับเงิน
ค่าทดแทนที่ดินและเงินค่าทดแทนบ่อเลี้ยงปลาไปแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่พอใจ จึงได้ยื่นอุทธรณ์
เป็นหนังสือต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) โดยขอเพิ่มเงิน
ค่าทดแทนที่ดินเป็นราคาไร่ละ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และขอเพิ่มค่าทดแทนบ่อเลี้ยงปลาเป็นเงิน
จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทราบ
ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงฟ้องคดีต่อศาลขอเงินค่าทดแทนเพิ่มพร้อมดอกเบี้ย เห็นว่า เมื่อพิจารณาถึง
สภาพและที่ตั้งของที่ดินแปลงพิพาทแล้วปรากฏว่า นาง ว. ภรรยาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทําหนังสือ
สละที่ดินด้านทิศใต้เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ให้สํานักงานทางหลวงชนบทเพื่อสร้างถนน
สายลูกพระดาบส – ม. ราชภัฎ – เทพารักษ์ เพื่อเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ก่อน พ.ร.ฎ.
กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลใช้บังคับ และต่อมาได้มีการปรับปรุง
ให้มีสภาพเป็นถนนดินลูกรังสามารถใช้เป็นเส้นทางเดินรถยนต์เข้าออกได้ โดยกรมทางหลวงชนบท
เริ่มดําเนินการก่อสรางถนนสายล ้ ูกพระดาบส – ม.ราชภัฎ – เทพารักษ์ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙
แต่เส้นทางดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ แต่รถยนต์สามารถใช้เป็นเส้นทางเข้าออกได้ ในช่วงเวลา
เดียวกับที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ กําหนดเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม
ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงเป็นที่ดินที่มีทางออกสู่สาธารณะซึ่งมีสภาพดีกว่าที่ดิน
หน่วยที่ ๓ ที่ดินติดคลองสาธารณประโยชน์หรือคลองชลประทานซึ่งคณะกรรมการ
กําหนดราคาเบื้องต้นฯ กําหนดให้ตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท หรือไร่ละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบกับที่ดินในหน่วยที่ ๒ เป็นที่ดินติดทางเอกชน (บนคันดิน) รถยนต์เข้าออก
ได้มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๒,๕๐๐ บาท หรือไร่ละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เมื่อถนนสายลูกพระดาบส – ม.ราชภัฏ – เทพารักษ์ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสามารถใช้
ถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้าออกได้สะดวก แม้ว่าขณะเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามนั้น
ถนนดังกล่าวยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ แต่มีโครงการก่อสร้างที่ชัดเจน จึงรับฟังได้ว่า สภาพและที่ตั้ง
ของที่ดินแปลงพิพาทย่อมดีกว่าที่ดินในหน่วยที่ ๒ แต่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ที่ดินที่มีสภาพและที่ตั้ง
ตามหน่วยที่ ๑ ซึ่งเป็นที่ดินติดถนนซอยที่ส่วนราชการเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้าง และมีราคาตารางวาละ
๔,๐๐๐ บาท หรือไร่ละ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกล่าวอ้าง เมื่อพิจารณาจาก
สภาพและที่ตั้งของที่ดินแล้ว เห็นว่า ควรกําหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามในอัตรา
ระหว่างที่ดินหน่วยที่ ๑ ซึ่งมีราคาตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท และที่ดินหน่วยที่ ๒ ซึ่งมีราคาตารางวาละ
๒,๐๐๐ บาท โดยควรกําหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามที่ถูกเวนคืนในอัตราตารางวาละ
๓,๐๐๐ บาท การที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ กําหนดเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม
ตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม เมื่อที่ดิน
ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มจากที่
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องต้นฯ กําหนดให้เป็นเงิน ๓๑๕,๐๐๐ บาท
สําหรับดอกเบี้ยที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีสิทธิได้รับนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (กรมชลประทาน) ได้นําเงินค่าทดแทนที่ดินไปฝากไว้ที่ธนาคารออมสิน สาขาบางพลี
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยของจํานวนเงิน
ที่เพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน
นับแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป แต่อัตราดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
ตามคําขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสามแต่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของ
ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน ตามที่ธนาคารออมสิน
ประกาศกําหนดในแต่ละช่วงเวลาแต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙
ซึ่งคลาดเคลื่อนแม้จะไม่มีคู่กรณีฝ่ายใดอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดยกขึ้นวินิจฉัยเองได้
จึงเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง อนึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างการพิจารณาคดีของ
ศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทนของผู้ฟ้องคดีทั้งสามโดยให้
เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินอีกตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดี
ทั้งสามได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่เพิ่มขึ้นเป็นเงินจํานวน ๓๑๕,๐๐๐ บาท ไปแล้วเมื่อวันที่
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของ
ธนาคารออมสินในจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้น นับแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๙ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๓๓๖,๑๖๕.๔๒ บาท ศาลจึงไม่ต้องมีคําบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (อธิบดี
กรมชลประทาน) ชําระเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามตามคําพิพากษาอีก พิพากษาแก้
คําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จ่ายเงิน
ค่าทดแทนที่ดินเพิ่มเป็นเงินจํานวน ๓๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสิน ตามที่ธนาคารออมสินประกาศกําหนดในแต่ละช่วงเวลา
แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ
แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว
จึงไม่ต้องมีคําบังคับอีก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
ที่มา : สํานักประธานศาลปกครองสูงสุด

527 ตอบกลับไปที่ “เวนคืน : ฟ้องขอเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่ม”

 1. อยากทราบค่ะยื่นขออุธรณ์ไปศาลพิจจารณาอนุมัติจ่ายตั้งแต่ปี52จนปีนี้ยังไม่ได้รับเงินเลยค่ะต้องติดต่อที่ไหนค่ะ

 2. walgreens cialis 20mg price Cialis (tadalafil), presented in 2003, is one of one of the most famous names among the variety of medicines used for dealing with impotence. Now, advantages of the same drug can be availed with more ease as Cialis Daily, the most up to date addition in the household of anti-impotence medicines, has actually been presented. Erectile dysfunction, likewise called erectile dysfunction, is an usual kind of sex-related disorder among the UK men as well as is discovered to occur most regularly among older men (40-70 years). Erectile dysfunction occurs most frequently because of physical complications, consisting of cardiovascular disorders, high blood glucose, high blood pressure kidney, issue or liver diseases and arterial disorder. These physical problems prevent appropriate blood flow in this penis, essential for an erection, when a person is sexually excited. Due to this factor people with erectile disorder stop working to get an erection or they shed it throughout sexual intercourse.

 3. خرید و ساخت اپل ایدی

  An Apple ID is the individual account you use to access Apple providers like the Application Retailer, iTunes Retailer, iCloud, iMessage, the Apple On the web Keep, FaceTime, and a lot more. It consists of the e-mail deal with and password you use to s…

 4. You want to keep away from foods that incorporate a high quantity of acid in purchase to decrease acid reflux attacks. Examples of food items that are known to have a large acidic content are grapefruit, tomatoes, and pineapple. If you do have a history of problems soon after consuming these foods, it might be ideal to stay away from taking in them late at night, or completely.

 5. {Try|Attempt|Try out|Consider} to {drink|consume} {mostly|mainly|largely|primarily} in {between|in between|among|amongst} {meals|foods} if you {suffer|endure|undergo|experience} from acid reflux. When your {stomach|abdomen|belly|tummy} is {full|compl…

  Ideally the suggestions and advice that have been reviewed in this article have offered you the self-confidence you want to near the doorway on acid reflux. Now is the time to set your prepare into motion so that you can create the outcomes you happen…

 6. کابینت آشپزخانه

  I’m genuinely loving the concept/style of your net website. Do you at any time run into any web browser compatibility issues? A little amount of my site viewers have complained about my website not doing work correctly in Explorer but looks great in Ch…

 7. تردمیل باشگاهی

  Hello there! This is sort of off subject matter but I need to have some advice from an recognized weblog. Is it quite hard to established up your possess site? I’m not extremely techincal but I can figure items out rather rapid. I’m contemplating about…

 8. دوچرخه ثابت

  Hi would you thoughts stating which blog system you are functioning with? I’m organizing to commence my personal site shortly but I’m possessing a hard time deciding amongst BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The explanation I ask is simply b…

 9. تردمیل خانگی

  Do you have a spam issue on this blog I also am a blogger, and I was wanting to know your predicament we have created some wonderful methods and we are seeking to swap approaches with other people, be confident to shoot me an e-mail if fascinated.

 10. تولید محتوا

  Hey! I know this is relatively off topic but I was wondering which weblog system are you employing for this site? I’m receiving ill and drained of WordPress due to the fact I have had troubles with hackers and I’m seeking at alternate options for yet a…

 11. Download Rs From

  Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with Search engine optimisation? I’m making an attempt to get my website to rank for some specific search phrases but I’m not seeing very great gains. If you know of any please share. A lot of…

 12. هایکویژن

  Hey! I know this is considerably off matter but I was pondering which blog platform are you employing for this internet site? I’m obtaining sick and tired of WordPress simply because I’ve had troubles with hackers and I’m searching at options for one m…

 13. بازاریابی محتوا

  My developer is making an attempt to persuade me to transfer to .internet from PHP. I have constantly disliked the idea due to the fact of the fees. But he’s tryiong none the considerably less. I have been using Movable-type on a quantity of internet s…

ใส่ความเห็น