พระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 บางใหญ่ – กาญจนบุรี

พระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

Read More

พระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง

พระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตําบลลําปํา ตําบลควนมะพร้าว ตําบลตํานาน ตําบลท่าแค ตําบลร่มเมือง อําเภอเมืองพัทลุง ตําบลอ่างทอง อําเภอศรีนครินทร์ และตําบลสมหวัง อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๕๕

ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

Read More

พระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน สถานีสูบน้ําคลองบางกรวย

พระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

Read More

พระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน โครงการประตูระบายน้ําคลองห้วยแร้ง

พระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบลห้วยแร้ง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๕๕

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบลห้วยแร้ง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน ในการก่อสร้างประตูระบายน้ําและอาคารประกอบ ตามโครงการประตูระบายน้ําคลองห้วยแร้ง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๕ วรรคสามและมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบลห้วยแร้ง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๕๕”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้มีกําหนดสองปี
มาตรา ๔ ที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แก่ การชลประทาน ในการก่อสร้างประตูระบายน้ําและอาคารประกอบตามโครงการประตูระบายน้ําคลองห้วยแร้ง
มาตรา ๕ ให้อธิบดีกรมชลประทานเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๖ เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ อยู่ในท้องที่ตําบลห้วยแร้ง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

Read More

พระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน โครงการระบบส่งน้ําระบายน้ําและอาคารประกอบคลองใหญ่

พระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตําบลแม่น้ําคู้ อําเภอปลวกแดง ตําบลหนองบัว ตําบลบางบุตร ตําบลบ้านค่าย ตําบลชากบก ตําบลตาขัน อําเภอบ้านค่าย และตําบลนาตาขวัญ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๕

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

Read More

พระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2138 กับทางหลวงชนบท ลย. 4009

พระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบลกุดป่องและตําบลชัยพฤกษ์ อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๕๕

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

Read More

พระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ระนอง

พระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ สายกรุงเทพมหานคร – สะเดา (คลองพรวน) ตอนบ้านบางนอนใน – บ้านพรรั้ง พ.ศ. ๒๕๕๕

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

Read More