คำฟ้องคดีปกครอง

ศาลปกครองOK

ในการพิจารณาคำฟ้องว่าศาลสามารถรับคำฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาได้หรือไม่นั้น จะตรวจสอบทั้งในเนื้อหาและในรูปแบบของคำฟ้อง ซึ่งอาจแยกพิจารณาได้ 3 ประเด็นคือ

  1. ประเด็นเกี่ยวกับอำนาจศาลปกครอง
  2. ประเด็นเกี่ยวกับเขตอำนาจของศาลปกครอง
  3. ประเด็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้องคดี

โดยมีรายละเอียดในการพิจารณาดังนี้

  1. การพิจารณาคำฟ้องในประเด็นเกี่ยวกับอำนาจศาลปกครอง

ในการพิจารณาว่าคำฟ้องใด ศาลปกครองจะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาตามมาตรา 223 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบกับคำฟ้องมีลักษณะเป็น คดีพิพาทตามมาตร 9 วรรคหนึ่งแห่ง พรบ.จัดตั้งศาลปกครองฯ หรือไม่ ซึ่งอาจพิจารณาได้จากลักษณะของคู่กรณีและลักษณะของการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี หรือจากลักษณะที่กฎหมายกำหนดมิให้อยู่ในอำนาจศาลปกครองโดยเฉพาะ

ลักษณะของคู่กรณี

โดยลักษณะของคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง นั้น จะมีคู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานทางปกครองในที่นี้มิได้หมายความเฉพาะหน่วยงานของรัฐเท่านั้น แต่หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองด้วย เช่น บริษัท ขนส่ง จำกัด สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เช่นเดียวกัน มิได้หมายความเฉพาะข้าราชการหรือหน่วยงานของรัฐเท่านั้น แต่หมายความรวมถึงบุคคลอื่นตามที่ระบุในนิยามมาตรา 3 แห่ง พรบ.จัดตั้งศาลปกครองฯ

ลักษณะของการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี

Read More