วิธีพิจารณาคดีปกครอง : การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

เรื่อง วิธีพิจารณาคดีปกครอง : การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล (พ.ร.บ. จัดตั้ง
ศาลปกครองฯ มาตรา ๔๕/๑ วรรคหนึ่ง, ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๔๑/๑

ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเฉพาะบางส่วน

Read More