ข้อมูลข่าวสารของราชการ/วิธีพิจารณาคดีปกครอง : การฟ้องคณะอนุกรรมการ พิจารณา

เรื่อง ข้อมูลข่าวสารของราชการ/วิธีพิจารณาคดีปกครอง : การฟ้องคณะอนุกรรมการ
พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (คำฟ้องเพิ่มเติม)
ในคดีฟ้องขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องตามคำขอและให้แจ้งผลการพิจารณา
เรื่องร้องเรียน (พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๘ (๔)
มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๔, พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๔๒
วรรคหนึ่ง และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๕๑)

ไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
คำฟ้องเพิ่มเติมไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิม

Read More