สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ : การปฏิเสธไม่จ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เรื่อง สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ : การปฏิเสธไม่จ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ (พ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๗ วรรคหนึ่ง ระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วย
การฌาปนกิจสงเคราะห์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔
ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๕ ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๑๐๑ วรรคสอง)

เป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นการกระทําละเมิด มิใช่เป็นปัญหา
อันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ

Read More

วินัย : คําสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ

เรื่อง วินัย : คําสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ (ข้าราชการฝ่ายอัยการ) กรณีมีพฤติกรรม
เรียกและรับเงินจากการฟ้องคดีอาญา (พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑
มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๖๐ (๑) และ (๘))

เป็นคําสั่งลงโทษที่ชอบด้วยกฎหมาย

Read More

บริหารงานบุคคล : ฟ้องขอให้เพิกถอนมติการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

เรื่อง บริหารงานบุคคล : ฟ้องขอให้เพิกถอนมติการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๓ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)
และมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง และข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ ข้อ ๑๘ ข้อ ๖๗
ข้อ ๙๕ และข้อ ๑๐๐)

เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี สัญญาทางปกครอง คำขอที่ศาลสามารถออกคำบังคับได้

Read More

บริหารงานบุคคล : ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่ชอบด้วย กฎหมาย

เรื่อง บริหารงานบุคคล : ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมกันมีคำสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน ๑ ขั้น และชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าที่ปรึกษากฎหมาย (พ.ร.บ.
จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑))

ความเดือนร้อนเสียหายมิได้เกิดจากหน่วยงานที่ถูกฟ้องคดี มิใช่ผู้มีสิทธิ
ฟ้องคดี

Read More

บริหารงานบุคคล : การสอบแข่งขันบุคคล เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

เรื่อง บริหารงานบุคคล : การสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔๘ (๖),
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๒ วรรคหนึ่ง (๒))

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ตำรวจ พฤติการณ์ยังไม่ถึงขั้นเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี การตัดสิทธิไม่ให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้
เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

Read More