ละเมิด : ฟ้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการถูกขับไล่ออกจากบ้านพัก

เรื่อง ละเมิด : ฟ้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการถูกขับไล่ออกจากบ้านพักของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
(พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๗ วรรคสอง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๔
และ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๓ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ วรรคสอง)

ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา

Read More