ความรับผิดอย่างอื่น/วิธีพิจารณาคดีปกครอง : ฟ้องขอให้หน่วยงานของรัฐ จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดิน

เรื่อง ความรับผิดอย่างอื่น/วิธีพิจารณาคดีปกครอง : ฟ้องขอให้หน่วยงานของรัฐ
จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพและขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
(พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๔๕/๑ วรรคหนึ่ง และระเบียบที่ประชุมใหญ่ฯ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๔๑/๑)

มีเหตุอันควรเชื่อว่าอยู่ในฐานะที่พอจะชำระค่าธรรมเนียมศาลได้บางส่วน
โดยไม่ได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร

Read More

ความรับผิดอย่างอื่น : ฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงิน ค่าขนย้าย

เรื่อง ความรับผิดอย่างอื่น : ฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงิน
ค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ค่าทดแทนรื้อย้ายในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๒ วรรคสอง และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕)

คำสั่งทางปกครอง ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี

Read More