วิธีพิจารณาคดีปกครอง : คำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่

เรื่อง วิธีพิจารณาคดีปกครอง : คำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่
(พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๗๕)

ไม่มีสิทธิยื่นคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ได้

คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๔/๒๕๕๗
คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดี (คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารสำนวนการสอบหา
ข้อเท็จจริงตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ ให้กับผู้ฟ้องคดี ซึ่งต่อมา
ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ถูกฟ้องคดีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสำนวน
การสอบหาข้อเท็จจริงตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ โดยไม่ต้องลบ
หรือตัดทอนข้อความใดๆ ในเอกสารที่เปิดเผย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่
คดีถึงที่สุดให้กับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติไม่เป็นไปตามคำพิพากษาของ
ศาลปกครองชั้นต้น และต่อมาศาลปกครองชั้นต้นก็ได้มีคำสั่งในชั้นบังคับคดีออกคำบังคับเพิ่มเติม
เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาฉบับเดิม ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและได้อุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองชั้นต้น
ดังกล่าวจนกระทั่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งที่ ๓๐๓/๒๕๕๕ ยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น และเห็นว่าศาลปกครองสูงสุด
ฟังข้อเท็จจริงไม่ถูกต้อง ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ดังกล่าว เห็นว่า
การดำเนินกระบวนพิจารณาและได้มีการวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับคำร้องขอหรือข้อโต้แย้ง
ในชั้นบังคับคดีภายหลังจากที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดในประเด็นเนื้อหาแห่งคดีแล้ว
เป็นไปเพื่อบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษา อันเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาในส่วนของการบังคับคดี
โดยมิได้มีการวินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาแห่งคดีแต่อย่างใดอีก ดังนั้น คำสั่งศาลปกครองชั้นต้น
ในชั้นบังคับคดีจึงไม่ใช่กรณีที่ศาลปกครองได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาด
ตามนัยมาตรา ๗๕ แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิยื่นคำขอให้ศาล
พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ในกรณีนี้ได้ คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น
ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่
ของผู้ฟ้องคดีตามคำขอฉบับลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

Read More