วิธีพิจารณาคดีปกครอง : คำฟ้องเพิ่มเติม

เรื่อง วิธีพิจารณาคดีปกครอง : คำฟ้องเพิ่มเติม (พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) และมาตรา ๕๑ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๕ และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๔๘ วรรคสอง และข้อ ๖๒ วรรคสาม

ยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ระยะเวลาการพิจารณา
ทางปกครองที่ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้

Read More