บริหารงานบุคคล : ฟ้องขอให้เพิกถอนมติการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

เรื่อง บริหารงานบุคคล : ฟ้องขอให้เพิกถอนมติการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๓ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)
และมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง และข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ ข้อ ๑๘ ข้อ ๖๗
ข้อ ๙๕ และข้อ ๑๐๐)

เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี สัญญาทางปกครอง คำขอที่ศาลสามารถออกคำบังคับได้

Read More

บริหารงานบุคคล : ฟ้องขอให้เพิกถอนกระบวนการไต่สวน

เรื่อง บริหารงานบุคคล : ฟ้องขอให้เพิกถอนกระบวนการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อันนำไปสู่การชี้มูลความผิดและการลงโทษทางวินัย
(พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ และ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๔๒
วรรคหนึ่ง)

มิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

Read More

ความรับผิดอย่างอื่น : ฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงิน ค่าขนย้าย

เรื่อง ความรับผิดอย่างอื่น : ฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงิน
ค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ค่าทดแทนรื้อย้ายในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๒ วรรคสอง และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑)
และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕)

คำสั่งทางปกครอง ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี

Read More

บริหารงานบุคคล : การสอบแข่งขันบุคคล เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

เรื่อง บริหารงานบุคคล : การสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔๘ (๖),
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๒ วรรคหนึ่ง (๒))

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ตำรวจ พฤติการณ์ยังไม่ถึงขั้นเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี การตัดสิทธิไม่ให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้
เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

Read More