วินัย : คําสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ

เรื่อง วินัย : คําสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ (ข้าราชการฝ่ายอัยการ) กรณีมีพฤติกรรม
เรียกและรับเงินจากการฟ้องคดีอาญา (พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑
มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๖๐ (๑) และ (๘))

เป็นคําสั่งลงโทษที่ชอบด้วยกฎหมาย

Read More