เวนคืน : ฟ้องขอเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่ม

เรื่อง เวนคืน : ฟ้องขอเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่ม (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๙ วรรคสอง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖ วรรคสาม)

การกําหนดค่าทดแทนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม ดอกเบี้ย

Read More