เวนคืน : ฟ้องขอให้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่ม

เรื่อง เวนคืน : ฟ้องขอให้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่ม (พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๔๒
วรรคสอง , พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๐ และ
มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง)

ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย
ตามที่กฎหมายกำหนดก่อนฟ้องคดี การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว
กรณีที่ไม่สมควรกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่เหลือจากการเวนคืน

Read More