ข้อมูลข่าวสารของราชการ : ฟ้องขอให้ดำเนินการจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการ

เรื่อง ข้อมูลข่าวสารของราชการ : ฟ้องขอให้ดำเนินการจัดหาข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ (พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๓ และ
พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๔๙)

กรณีได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อน
หรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

Read More