ที่ดิน : ฟ้องขอให้เข้าไปใช้ที่ดินตามสิทธิครอบครอง

เรื่อง ที่ดิน : ฟ้องขอให้เข้าไปใช้ที่ดินตามสิทธิครอบครอง (พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๙
วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒))

กรณีไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

Read More