วินัย : ฟ้องขอให้เพิกถอนกระบวนการสอบสวนทางวินัย

เรื่อง วินัย : ฟ้องขอให้เพิกถอนกระบวนการสอบสวนทางวินัย (ข้าราชการครู) (พ.ร.บ.
จัดตั้งศาลปกครองฯ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕)

ไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง ไม่ใช่คู่กรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง

Read More

บริหารงานบุคคล : ฟ้องขอให้เพิกถอนกระบวนการไต่สวน

เรื่อง บริหารงานบุคคล : ฟ้องขอให้เพิกถอนกระบวนการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อันนำไปสู่การชี้มูลความผิดและการลงโทษทางวินัย
(พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ และ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๔๒
วรรคหนึ่ง)

มิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

Read More