วินัย : ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ

เรื่อง วินัย : ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ (ข้าราชการตำรวจ)
(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๐, พ.ร.บ. คนเข้าเมือง
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๐, พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗๘ (๑)
และมาตรา ๗๙ (๕) (๖))

เป็นการออกคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการที่ชอบด้วยกฎหมาย

Read More

บริหารงานบุคคล : ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่ชอบด้วย กฎหมาย

เรื่อง บริหารงานบุคคล : ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมกันมีคำสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน ๑ ขั้น และชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าที่ปรึกษากฎหมาย (พ.ร.บ.
จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง
และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑))

ความเดือนร้อนเสียหายมิได้เกิดจากหน่วยงานที่ถูกฟ้องคดี มิใช่ผู้มีสิทธิ
ฟ้องคดี

Read More