บริหารงานบุคคล : ฟ้องขอให้เพิกถอนมติการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

เรื่อง บริหารงานบุคคล : ฟ้องขอให้เพิกถอนมติการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๓ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)
และมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง และข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ ข้อ ๑๘ ข้อ ๖๗
ข้อ ๙๕ และข้อ ๑๐๐)

เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี สัญญาทางปกครอง คำขอที่ศาลสามารถออกคำบังคับได้

Read More