ควบคุมอาคาร : ฟ้องขอให้เพิกถอนคําสั่งให้ระงับการก่อสร้าง

เรื่อง ควบคุมอาคาร : ฟ้องขอให้เพิกถอนคําสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย
คําสั่งห้ามใช้ และคําสั่งให้รื้อถอนอาคารส่วนที่ทําการต่อเติม (พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๐ (๑) (๒) และ (๓) และมาตรา ๔๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๓๔ วรรคสอง
และวรรคห้า)

เป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

Read More

ควบคุมอาคาร : ฟ้องขอให้ดําเนินการรื้อถอนอาคารที่ต่อเติมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เรื่อง ควบคุมอาคาร : ฟ้องขอให้ดําเนินการรื้อถอนอาคารที่ต่อเติมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๕๐)

มิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามท่กฎหมายกำหนด

Read More

เวนคืน : ฟ้องขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

เรื่อง เวนคืน : ฟ้องขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน (พ.ร.บ.
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๐ พ.ร.บ. การทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๘
วรรคหนึ่ง และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๔๒ วรรคหนึ่ง)

การวินิจฉัยไม่ซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนชอบด้วยกฎหมาย

Read More

ที่ดิน : ฟ้องขอคืนที่ดินที่ยกให้กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งเป็นโรงเรียน

เรื่อง ที่ดิน : ฟ้องขอคืนที่ดินที่ยกให้กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งเป็นโรงเรียน (ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๔ (๓), พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๙,
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง)

การโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุคืนให้แก่ผู้ยกให้ สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้
เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ มิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ มิได้กระทําละเมิด

Read More

ที่ดิน : การฟ้องขอให้เพิกถอนใบอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน

เรื่อง ที่ดิน : การฟ้องขอให้เพิกถอนใบอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน (พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ
มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๔๙ และ
มาตรา ๕๑)

ทําให้สาธารณูปโภคของโครงการเดิมเสื่อมความสะดวกที่จะใช้สอยและประโยชน์
แห่งภาระจํายอมต้องลดน้อยถอยลงไป ยื่นฟ้องภายในกําหนดระยะเวลา

Read More

ข้อมูลข่าวสารของราชการ : ขอให้เพิกถอนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน

เรื่อง ข้อมูลข่าวสารของราชการ : ขอให้เพิกถอนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน (พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง, พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๔๒
และมาตรา ๗๒)

เป็นเพียงขั้นตอนการดําเนินการภายในของฝ่ายปกครอง ไม่รับคําฟ้องเพิ่มเติม
ไว้พิจารณา

Read More

วินัย : ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ

เรื่อง วินัย : ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ (ข้าราชการตำรวจ)
(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๐, พ.ร.บ. คนเข้าเมือง
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๐, พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗๘ (๑)
และมาตรา ๗๙ (๕) (๖))

เป็นการออกคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการที่ชอบด้วยกฎหมาย

Read More