วิธีพิจารณาคดีปกครอง : ฟ้องขอให้เพิกถอนข้อความ ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ

เรื่อง การเกษตรและสหกรณ์, วิธีพิจารณาคดีปกครอง : ฟ้องขอให้เพิกถอนข้อความ
ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ
(พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) มาตรา ๔๒
วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๕ วรรคสี่ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) ,
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๔๘
วรรคสอง)

เหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป คำฟ้องเพิ่มเติมเป็นคำขอที่เพิ่มขึ้นใหม่
ต่างจากคำฟ้องเดิม คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย การยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมภายในระยะเวลาการฟ้องคดี

Read More