สัญญาทางปกครอง : ค่าปรับจากการผิดสัญญากู้ยืมเงิน

เรื่อง สัญญาทางปกครอง : ค่าปรับจากการผิดสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อใช้
ในโครงการบริหารจัดการลำไย ปี ๒๕๔๘ (พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ มาตรา ๗๒)

ผิดสัญญา ต้องเสียค่าปรับสำหรับเงินต้นค้างชำระตามสัญญา คำขอที่ศาลไม่อาจ
ออกคำบังคับให้ได้

Read More